Obligation

Emittent

Zengun Group AB (publ), Org. nr: 559177-5282, (“Zengun”)

Överlåtbarhet

Obligationerna är fritt överlåtbara, men Obligationsinnehavarna kan, om tillämpligt, vara föremål för lokal lagstiftning enligt vilken Obligationerna är föremål för förvärvs- eller överlåtelserestriktioner. Varje Obligationsinnehavare måste säkerställa efterlevnaden av sådana restriktioner på egen risk och bekostnad.

Emissionsvolym

Den initiala emissionsvolymen är 450 miljoner SEK med ett ramverk på 600 miljoner SEK.

Första Emissionsdag

23 maj 2019.

Valör, nominellt belopp och handelpost

Obligationerna är denominerade i svenska kronor.
Det nominella beloppet för varje Obligation är initialt 1 000 SEK.
Det sammanlagda nominella beloppet för Obligationerna är initialt 450 miljoner SEK, och det högsta totala nominella beloppet för Obligationerna är 600 miljoner SEK.
Den minsta tillåtna investeringen i den Initiala Obligationsemissionen är 1,2 miljoner SEK.

Ränta och amortering

Obligationerna har en rörlig ränta på STIBOR 3m + 8 procent per år.

Emittenten ska återbetala Obligationerna med de belopp och på de datum som anges i tabellen nedan. För det fall något av nedan angivna datum inte infaller på en Bankdag, gäller följande Bankdag med tillämpning av Bankdagskonventionen.

Amorteringsdatum Amorteringsbelopp
23 maj 2020 35.000.000 SEK
23 maj 2021 40.000.000 SEK

All återbetalning av Obligationerna, ska minska det utestående Nominella Beloppet för varje utestående Obligation med det återbetalda beloppet fördelat proportionerligt (pro rata) (avrundat till närmsta enkrona). Det återstående nominella beloppet för Obligationerna ska lösas in på den Slutliga Återbetalningsdagen.

Slutliga Återbetalningsdagen

avser 23 maj 2022 (dagen som inträffar tre (3) år efter den Första Emissionsdagen (23 maj 2019).

Förtida inlösen på Emittentens begäran

Kan göras enligt punkt 9.3-9.4 i de fullständiga obligationsvillkoren.

Uppsägningsgrunder

Uppsägningsgrunder som finns tillgängliga under villkoren framgår av punkt 15 i de fullständiga obligationsvillkoren.

Kreditvärdighetsbetyg

Bolaget eller Obligationerna har inga kreditvärderingsbetyg.

Euroclear Sweden-registrering

Obligationerna är för obligationsinnehavarnas räkning registrerade på deras avstämningskonto, varför inga fysiska värdepapper utfärdats. Därmed ska Obligationerna registreras i enlighet med Kontoföringslagen. Begäran om viss registreringsåtgärd avseende Obligationerna ska riktas till kontoförande institut.

ISIN-kod: SE0012481414