För leverantörer

På Zengun värdesätter vi starka och långsiktiga relationer med våra leverantörer. Vi arbetar tätt tillsammans för att säkerställa högsta kvalitet i alla våra projekt. Vårt mål är att skapa gemensamma framgångar genom samarbete och ömsesidig tillit.

2k Katarina Kyrka-35

Ansök om att vara leverantör till Zengun

Våra leverantörer ska följa gällande lagar, förordningar och standarder samt inneha kollektivavtal för sitt verksamhetsområde. Som leverantör ska du inneha nödvändiga tillstånd, licenser, registreringar, utbildningar samt i förekommande fall arbetsgivarens tillstånd inom ramen för uppdraget.

En ekonomisk bedömning görs av alla som ansöker om att bli leverantör till Zengun. Därefter sker en fortlöpande bevakning enligt kraven i Bankinitiativet.

Som leverantör förväntas du utse tydliga roller för uppdraget, där utsedd ansvarig personal från er organisation deltar i arbetsplatsens möten, såsom startmöte, planeringsmöten och daglig verksamhet.

Ansök här

Arbetsmiljö och säkerhet

Zenguns arbetsplatser ska vara säkra och trivsamma och präglas av samverkan i arbetsmiljöfrågor. Alla ska vara med och bidra till en säker och hälsosam arbetsmiljö.

I egenskap av leverantör och arbetsgivare ska du tillse att din egen och av dig inhyrd personal har erforderlig säkerhetsutrustning.

Som leverantör ska du lämna skriftlig riskbedömning till vår produktionsledning med förslag till åtgärder för det egna arbetet som kan utgöra risk för både egen personal och andra på arbetsplatsen.

Arbetsberedningar ska utföras för arbeten med risk för hälsa, miljö eller kvalitetskritiska moment. Dessa ska förankras och godkännas av Zenguns produktionsledning innan arbetet påbörjas.

Maskiner och fordon ska vara kontrollerade och besiktigade och inte utgöra någon säkerhetsrisk. Dessa ska även uppfylla projektets miljökrav och spillberedskap ska finnas tillgänglig.  

Skyddsanordningar får endast tas bort efter genomförd riskbedömning och arbetsberedning samt ett särskilt godkännanande från Zenguns produktionsledning. Den som tar bort skyddsanordningen är skyldig att återställa den.

Incidenter såsom olyckor eller tillbud ska rapporteras enligt projektets anvisningar. Skydds- och miljöronder ska genomföras inom det egna uppdraget.

Våra ordnings- och skyddsregler ska följas och samtliga ska ta del av vår säkerhetsintroduktion innan arbetsplatsen beträdes.

2k _ROM4658
2k kanske hållbarhetsuppslag (2)

Miljö och hållbarhet

Hållbarhet är en central del av vår affärsmodell och som leverantör till oss förväntas ni bidra i arbetet mot en mer hållbar byggbransch. Utöver att följa bästa praxis och lagkrav för hållbarhet och miljöskydd förväntas ni bidra till att minimera negativ miljöpåverkan genom att använda miljövänliga material, hållbara bränslealternativ och arbetsmetoder samt aktivt arbeta för att minska utsläpp och avfall vid genomförandet av uppdraget. Vi premierar leverantörer som föreslår återbrukade material och produkter.

Skadliga utsläpp till luft, mark och vatten ska minimeras och material och kemikalier som påverkar hälsa och miljö ska undvikas i störta möjliga utsträckning. Produkter ska kontrolleras och godkännas i Byggvarubedömningen eller för projektet föreskriven databas innan dessa byggs in.

Utöver miljöaspekter är det av stor vikt att ni integrerar social hållbarhet i ert arbete. Det förväntas att ni främjar en god arbetsmiljö för alla inblandade parter och att ni respekterar mänskliga rättigheter. Detta innebär att ni aktivt arbetar för att säkerställa schyssta arbetsvillkor för alla anställda och inblandade i era projekt. Det inkluderar rätt till anständig lön, rimliga arbetstider, hälsosamma och säkra arbetsförhållanden samt möjlighet till facklig organisering.

Det är också av yttersta vikt att ni aktivt motverkar all form av diskriminering och trakasserier på arbetsplatsen. Detta inkluderar att skapa en trygg och respektfull arbetsmiljö där alla känner sig välkomna och respekterade. Genom att agera ansvarsfullt gentemot era anställda och samarbetspartners kan ni bidra till en mer inkluderande och hållbar arbetsplats där alla kan trivas och utvecklas.

Vid missförhållanden ska platsorganisation i aktuellt projekt uppmärksammas på detta. Alternativt kan anonym rapportering ske via vår visselblåsarfunktion.

Visselblåsning

Vid uppstart

Föranmälan

Zengun agerar huvudentreprenör vilket innebär att vi ställer krav på att vår kontraktspart föranmäler en ev. underentreprenör, för kontroll och kvalificering. För att verka för en seriös byggbransch så begränsar Zengun entreprenörskedjan till två led.

Synligt ID06-kort

Samtlig personal ska bära sitt giltiga ID06-kort väl synligt och vid anmodan kunna uppvisa godkänd ID-handling. Detta för att verka för en sund konkurrens och försvåra arbetslivskriminalitet.

Uppförandekod

Denna uppförandekod är framtagen för Zenguns leverantörer av material, produkter och tjänster med syfte att säkerställa att vi gemensamt arbetar för en hållbar utveckling. Uppförandekoden grundar sig i FN-initiativet Global Compacts tio principer rörande mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption.

Uppförandekod

Safe Construction Training

Safe Construction Training är bygg- och anläggningsbranschens introduktionsutbildning inom arbetsmiljöområdet. Denna är obligatorisk för alla som ska beträda byggarbetsplatsen.

Arbetsplatsintroduktion

Innan du beträder arbetsplatsen ska du tagit del av Zenguns arbetsplatsintroduktion samt genomgå inskrivning.

Solnedgang2000x1334

 

Fakturering

Här finner ni Zenguns leverantörsbrev

 

 

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Zengun AB, orgnr. 556779-9456 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.