Zenguns Hållbarhetsår 2022

För varje månad under 2022 har vi valt ut minst ett av FN:s globala mål för hållbar utveckling som vi ska fokusera lite extra på utöver det hållbarhetsarbete som vi redan bedriver i den dagliga verksamheten och i våra projekt.

Detta hoppas vi kan medföra ett bredare engagemang och medvetenhet samt möjlighet att identifiera ytterligare påverkanspotential inom hållbarhetsområdet, både internt och externt. Zengun bygger för framtiden och strävar efter att vara en drivande kraft i utvecklingen av byggbranschen, hållbart byggande är centralt för att kunna skapa bra förutsättningar och ta ansvar för kommande generationer.

 

      Januari

Vi startar i Januari med mål 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Målet täcker in en mängd aspekter och vi har valt ut några stycken att fokusera extra på denna månad. Vi vill bland annat lyfta projektet ”Hållbarhetshuset” som vi bygger åt Fabege i Haga Norra. Projektet är en av piloterna i innovationsprojektet ”Återhus – att bygga hus av hus”. Med fokus på återbruk av tunga byggelement är projektet först ut i Sverige att demontera HDF:er från en befintlig fastighet för återanvändning i nybyggnation. Mer innovativt än såhär blir det inte!

I tillägg till vårt arbete med reducering av klimatpåverkan genom cirkulära materialflöden är det av högsta prioritet att byggproduktionen kan ske på ett säkert sätt, där alla kommer hem i gott skick. För att stimulera utveckling och innovation inom arbetsmiljö, hälsa och säkerhet, kommer vi att under januari månad genomföra årets första besök på Byggbranschens säkerhetspark, som är ett branschgemensam samlingsplats för just detta.

Följ med oss på vår resa!

 

      Februari

Vi går nu in i februari och under denna månad lägger vi särskilt fokus på minskad ojämlikhet, som är FN’s 10:e globala mål för en hållbar utveckling. Jämlikhet bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder. Detta är något som kan tyckas självklart, men vi ser att det fortfarande krävs branschgemensamma insatser innan byggbranschen kan anses vara jämlik. Jämlikhet är ett mycket viktigt område för Zengun och trots att vi anser oss ha kommit långt i dessa frågor, så  kommer vi aldrig sluta jobba för att bli ännu bättre!

Ett utbrett problem inom byggbranschen är tyvärr ovälkommen jargong, det vill säga då individer uttrycker sig på ett sätt som kan få andra att känna sig obekväma eller ovälkomna.  Vi vill att alla ska trivas hos oss. En åtgärd för att göra vår verksamhet mer jämlik och få alla att känna sig välkomna och inkluderade är att reflektera över och hitta verktyg för att agera på den jargong som fortfarande kan förekomma på och i anslutning till våra byggen.  Vi vill skapa ett klimat där det är bekvämt att reagera på andras uttryck samt skapa förståelse och respekt för hur andra uppfattar saker som sägs, det som är ok för mig kanske inte är ok för dig. Därför genomför vi under månaden workshops kopplat till jargong och kränkande särbehandling ute i alla våra projekt.

 

      Mars

Under mars månad fokuserar vi lite extra på det 11e globala målet ”Hållbara städer och samhällen”.

Över hälften av väldens befolkning bor i urbana områden och denna siffra förutspås fortsätta öka i stadig takt. För att tillgodose såväl dagens som kommande behov så krävs det att stadsmiljöer utvecklas i en hållbar riktning. Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering av bostäder, infrastruktur, offentliga platser, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering som i sin tur kräver ny teknik och samarbete mellan flera sektorer. Inkluderande och innovativ stadsplanering behövs för att göra städerna säkra och hållbara för framtiden.

Vi vill bidra till denna positiva utveckling i den utsträckning vi kan ute i våra projekt. Vi kommer därför lägga särskilt stort fokus vid effektiv avfallshantering, förbättrade rutiner för kemikaliehantering- och dokumentation samt energieffektivitet. Vi vill även passa på att uppmuntra till klimatinitiativ utanför arbetstid; plocka fram cykeln, se över om du kan sänka inomhustemperaturen hemma eller varför inte bjuda in till en mörkermiddag under Earth Hour den 26/3.

 

      April

April tar avstamp i FN’s globala miljömål #13 – Bekämpa klimatförändringarna. Byggbranschen står för en betydande del av samhällets klimatpåverkan och det är därför av största vikt att vi arbetar aktivt för att minimera vår påverkan.

Som en del i detta har vi pratat hållbarhet med tre av våra intressenter; en kund, en underentreprenör och en projektör. Vi har valt att ställa tre snabba klimatfrågor till respektive aktör för att kunna få en bred bild av hur vi tillsammans kan verka för en mer hållbar bransch.

I april publiceras även Zenguns års-och hållbarhetsredovisning avseende 2021. I rapporten inkluderas resultatet av vårt klimatbokslut för 2021 som kommer utgöra baseline för våra mål kopplat till koldioxidreduktion.

 

      Maj

Under maj månad så fokuserar vi på FN:s globala mål #3 ”God hälsa och välbefinnande” som syftar till att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

En del i detta är att vi har tipsat våra medarbetare om hur de kan främja mål 3 i sin vardag, exempelvis genom att bli blodgivare, skapa hälsosamma vanor och minska användandet av kemikalier. Vi har även kört i gång en hälsoutmaning som pågår i 6 veckor där alla aktiviteter räknas och laginsatsen är avgörande. Tillsammans samlar vi Charity Points och kämpar för att nå vårt mål med 20 000 kr till en välgörenhetsorganisation kopplat till hälsa som vinnarlaget kommer få välja!

I början av månaden var det även ett gäng som passade på att ”springa för livet” på Djurgården. Spring För Livet är ett välgörenhetslopp som anordnas av Brunswick Real Estate, i samarbete med UNICEF och Företag för Malawi.

 

      Juni

Under juni månad tittar vi lite extra på FN:s globala mål #4 ”God utbildning för alla”. Ett av delmålen är att senast år 2030 säkerställa att alla ungdomar och en väsentlig andel av alla vuxna – både män och kvinnor – lär sig läsa, skriva och räkna. Detta kan ses som en självklarhet i vår del av världen. Man kan ändå reflektera över den utveckling Sverige haft under bara det senaste seklet och vad likvärdig och tillgänglig utbildning för alla, ger för goda effekter på ett land. Utbildning är en mänsklig rättighet och en viktig investering för att utrota fattigdom och skapa positiv utveckling i samhällen.

På Zengun arbetar vi utöver traditionell rekrytering, med ett årshjul för att kontinuerligt tillföra ny kompetens till våra projekt vartefter företaget växer. Vi arbetar aktivt på flera plan, för att få ut både studenter och nyanlända utländska akademiker i arbetslivet. Detta är social hållbarhet på riktigt. Under vårterminerna har vi ett samarbete med Jobbsprånget, vilket ger praktik för nyanlända akademiker. Under höstterminerna tar vi via Tekniksprånget emot studenter som kommer direkt från gymnasiet som vill testa på ingenjörsyrket. Under somrarna tar vi emot Traineer, mestadels från KTH, och löpande under hela året tar vi emot LIA-praktikanter från yrkeshögskolor.

Att med gott mentorskap föra vidare kunskap och företagskultur, alltid med projekten i fokus, är viktigt för oss på Zengun.

 

 

 

 

 

 

Sidan uppdateras löpande med kommande månader.