Zengun offentliggör prospekt och förbereder notering av obligation vid Nasdaq Stockholm

Zengun Group AB (publ) (”Bolaget”) emitterade den 23 maj 2019 ett säkerställt obligationslån om 450 miljoner kronor inom ett rambelopp om 600 miljoner kronor (”Obligationen”).

I enlighet med villkoren för Obligationen är avsikten att den inom kort blir noterad och upptagen till handel på marknaden för företagsobligationer vid Nasdaq Stockholm. Ansökan har lämnats in till Nasdaq Stockholm avseende notering av Obligationen.

Med anledning av detta har Bolaget upprättat ett prospekt. Prospektet har idag godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet kommer att hållas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se) och på Bolagets hemsida, www.zengun.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sture Nilsson, VD och koncernchef +46 (0)70 580 04 15
Anna-Carin Bjelkeby, ekonomi- och finansdirektör +46 (0)70 580 62 25

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni 2019 kl.15.00 CEST.

Zengun är en av de ledande byggentreprenörerna i Stockholm. Företaget driver byggprojekt på uppdrag av välkända aktörer i fastighetsbranschen. Huvudfokus är kommersiella fastigheter, i portföljen finns även bostadsprojekt och projekt inom offentlig sektor. Zengun är en komplett leverantör och samarbetspartner med kundnära arbetssätt som en viktig del i affärsidén. Antalet medarbetare är drygt 200 och intäkterna drygt 2 miljarder kronor per år. #zengunbyggerstockholm