Zengun Group AB (publ) offentliggör resultat av återköpserbjudande och emission av nya seniora säkerställda obligationer

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Zengun AB (publ) (“Zengun” eller “Bolaget”) offentliggör idag information om genomfört återköp enligt erbjudande daterat 5 oktober 2020 till innehavare av nedan beskrivna utestående obligationer (”Obligationerna”) att sälja sina Obligationer till Bolaget mot kontant vederlag (”Återköpserbjudandet”).

Återköpserbjudandet gjordes enligt de bestämmelser och på de villkor som anges i ett separat återköpsdokument daterat 5 oktober 2020 (”Tender Information Document”), vilket är tillgängligt på Bolagets hemsida https://zengun.se/sv/prospekt/.

Giltiga återköpsinstruktioner för Obligationer till ett sammanlagt nominellt belopp om SEK 253 778 850  har erhållits i enlighet med Återköpserbjudandet. Information om återköpt belopp anges nedan.

Bolaget offentliggör härmed även att ett sammanlagt belopp om SEK 600 000 000 i nya seniora säkerställda obligationer med en löptid om 4 år har givits ut (de ”Nya Obligationerna”). Räntenivån för de Nya Obligationerna är 3m STIBOR + 700 räntepunkter.

Alla giltiga anmälningsedlar som mottagits i enlighet med Återköpserbjudandet kommer att accepteras för återköp av Bolaget, förutsatt att finansieringsvillkoren (New Financing Conditions) i Tender Information Document uppfylls.

Efter att finansieringsvillkoren (New Financing Conditions) i Tender Information Document uppfyllts kommer Bolaget att köpa tillbaka Obligationerna till det pris som anges nedan, jämte upplupen och obetald ränta på Obligationerna (i enlighet med villkoren för Obligationerna):

Beskrivning av obligationerna / ISIN / Inlämnat återköpsbelopp / Godkänt återköpsbelopp / Utestående belopp efter Återköpserbjudandet / Pris

2019/2022 Senior Secured FRN / SE0012481414 / SEK 253 778 850  / SEK 253 778 850 / SEK 161 571 150  / 104,290%

Likvid för Återköpserbjudandet kommer att redovisas den 19 oktober 2020, förutsatt att finansieringsvillkoren (New Financing Conditions) i Tender Information Document uppfylls. Likvid för transaktionerna enligt Återköpserbjudandet kommer att hanteras genom sekundär handel hos Nordea Bank Abp (”Sole Bookrunner” och ”Dealer Manager”). Alla innehavare som deltar i återköpet bör omedelbart koordinera bokningen av handeln med sina lokala kontaktpersoner.

För information om Återköpserbjudandet, vänligen kontakta Dealer Manager:

Dealer Manager för Återköpserbjudandet:

Nordea Bank Abp: +45 5170 0214, NordeaLiabilityManagement@nordea.com

 

För ytterligare information, vänligen kontakta bolaget:

Sture Nilsson, VD och koncernchef +46 (0)70 580 04 15
Sture.nilsson@zengun.se

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lag om värdepappersmarknaden (2007:528). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 oktober 2020 kl. 16.15 CEST.

Zengunkoncernen är en av de ledande byggentreprenörerna i Stockholm. Gruppen driver byggprojekt på uppdrag av välkända aktörer i fastighetsbranschen. Huvudfokus är kommersiella fastigheter, i portföljen finns även bostadsprojekt och projekt inom offentlig sektor. Zengunkoncernen är en komplett leverantör och samarbetspartner med kundnära arbetssätt. Antalet medarbetare är cirka 220 och nettoomsättningen uppgick 2019 till 2,6 miljarder kronor. #zengunbyggerstockholm