Zengun Group AB (publ) offentliggör prospekt och förbereder notering av obligation på Nasdaq Stockholm

Zengun Group AB (publ) (”Bolaget”) emitterade den 19 oktober ett säkerställt obligationslån om 600 miljoner kronor inom ett rambelopp om 1 000 miljoner kronor (”Obligationen”).

I enlighet med villkoren för Obligationen är avsikten att den ska listas och tas upp till handel på marknaden för företagsobligationer vid Nasdaq Stockholm. Ansökan om upptagande till handel av Obligationen kommer att ges in till Nasdaq Stockholm inom kort. Förväntad första dag för handel av Obligationen på Nasdaq Stockholm är den 18 december 2020.

Med anledning av detta har Bolaget upprättat ett prospekt. Prospektet har idag godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen. Prospektet kommer att hållas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se) och på Bolagets hemsida, www.zengun.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolaget:

Sture Nilsson, VD och koncernchef +46 (0)70 580 04 15
sture.nilsson@zengun.se

Zengunkoncernen är en av de ledande byggentreprenörerna i Stockholm. Gruppen driver byggprojekt på uppdrag av välkända aktörer i fastighetsbranschen. Huvudfokus är kommersiella fastigheter, i portföljen finns även bostadsprojekt och projekt inom offentlig sektor. Zengunkoncernen är en komplett leverantör och samarbetspartner med kundnära arbetssätt. Antalet medarbetare är cirka 220 och nettoomsättningen uppgick 2019 till 2,6 miljarder kronor. #zengunbyggerstockholm