Zengun Group AB (publ) offentliggör att finansieringsvillkoren för återköp och förtidsinlösen av dess utestående seniora säkerställda obligationer har uppfyllts

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Zengun Group AB (publ) (“Zengun” eller “Bolaget”) bekräftar härmed att finansieringsvillkoren i den villkorade underrättelsen om förtidsinlösen som Bolaget den 5 oktober 2020 utfärdade (”Underrättelsen”) till innehavare av dess upp till SEK 600.000.000 seniora säkerställda obligationer med rörlig ränta 2019/2022 med ISIN SE0012481414 (”Obligationerna”), har uppfyllts.

I Underrättelsen meddelade Bolaget innehavarna av Obligationerna att samtliga Obligationer som inte återköpts av Bolaget skulle förtidsinlösas, förutsatt att de i Underrättelsen föreskrivna finansieringsvillkoren uppfyllts senast den 21 oktober 2020.

Eftersom finansieringsvillkoren i Underrättelsen (New Financing Conditions) har uppfyllts kommer förtidsinlösen ske i enlighet med Underrättelsen.

Bolaget offentliggör härmed även att finansieringsvillkoren (New Financing Conditions såsom definierat i nedan Tender Information Document) i det återköpserbjudande avseende Obligationerna som Bolaget lämnade till innehavare därav den 5 oktober 2020 och i pressmeddelande offentliggjorde resultatet av den 13 oktober 2020 (”Återköpserbjudandet”), har uppfyllts.

Återköpserbjudandet genomförs därmed i enlighet med bestämmelserna i återköpsdokumentet daterat 5 oktober 2020 (”Tender Information Document”) som finns tillgängligt på Bolagets hemsida https://zengun.se/sv/prospekt/, jämte Bolagets pressmeddelande den 13 oktober 2020.

Alla giltiga anmälningssedlar som mottagits i enlighet med Återköpserbjudandet har accepterats för återköp av Bolaget. Återköpta Obligationer kommer att makuleras.

De Obligationer som inte sålts till Bolaget under Återköpserbjudandet kommer att lösas in den 29 oktober 2020. Inlösenbeloppet kommer att betalas ut till de som innehar Obligationer på avstämningsdagen den 22 oktober 2020.

I samband med inlösen kommer Obligationerna att avnoteras från Nasdaq Stockholms företagsobligationslista och förväntad sista dag för handel i Obligationerna är den 20 oktober 2020.
 

För information om Återköpserbjudandet, vänligen kontakta Dealer Manager.

KONTAKTUPPGIFTER
 

Dealer Manager för Återköpserbjudandet:

Nordea Bank Abp: +45 5170 0214, NordeaLiabilityManagement@nordea.com
 

För ytterligare information, vänligen kontakta bolaget:

Sture Nilsson, VD och koncernchef +46 (0)70 580 04 15
sture.nilsson@zengun.se

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lag om värdepappersmarknaden (2007:528). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2020 kl.15.00 CEST.

Zengunkoncernen är en av de ledande byggentreprenörerna i Stockholm. Gruppen driver byggprojekt på uppdrag av välkända aktörer i fastighetsbranschen. Huvudfokus är kommersiella fastigheter, i portföljen finns även bostadsprojekt och projekt inom offentlig sektor. Zengunkoncernen är en komplett leverantör och samarbetspartner med kundnära arbetssätt. Antalet medarbetare är cirka 220 och nettoomsättningen uppgick 2019 till 2,6 miljarder kronor. #zengunbyggerstockholm