Zengun Group AB (publ) meddelar uppfyllande av finansieringsvillkor och förklarar meddelandet om förtidslösen av dess obligationer ovillkorat

Zengun Group AB (publ) ("Zengun" eller "Bolaget") meddelar idag att Finansieringsvillkoret (såsom nedan definierat) för dess frivilliga förtida inlösen av samtliga dess obligationer med ISIN SE0014991220 ("Obligationerna") är uppfyllt.

Vi hänvisar till den tidigare underrättelsen om villkorad förtida inlösen daterat 22 januari 2024 genom vilket Zengun utnyttjade sin möjlighet till frivilligt totalt förtidsinlösen av utestående Obligationer per den 16 februari 2024 ("Inlösendagen") i enlighet med punkt 9.3 (Voluntary total redemption (call option)) i villkoren för Obligationerna. Zenguns skyldighet att förtidsinlösa Obligationerna på Inlösendagen var villkorad av att Bolagets framgångsrikt emitterat nya obligationer om upp till 400 000 000 SEK (de "Nya Obligationerna"), samt utbetalning av nettolikviden från emissionen av de Nya Obligationerna för att återinlösa Obligationerna ("Finansieringsvillkoret").

Zengun bekräftar härmed att de Nya Obligationerna har emitterats och att bolaget mottagit emissionslikviden, samt att Zengun uppfyllt de villkor som krävs för att utbetala likviden för att återinlösa Obligationerna till fullo. Således är Finansieringsvillkoret uppfyllt och Obligationerna kommer att återbetalas till fullo på Inlösendagen.

För mer information, vänligen kontakta
Mick Salonen, VD och koncernchef, +46 (0) 70 569 66 73
Oskar Björklund, CFO, +46 (0) 79 072 84 57

 

Denna information är sådan information som Zengun Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 februari 2024 kl. 15.15 CET.

 

Zengun drivs av att driva projekt. Vi verkar i Stockholm och Mälardalen i nära samverkan med våra kunder och alltid med projektet och människor i centrum. Vi hjälper fastighetsägare att förädla sitt fastighetsbestånd, genom att i varje projekt erbjuda kunskap och kompetens som samverkans- och hållbarhetspartner under projektets hela livslängd. Vi bygger kommersiella fastigheter blandat med utvalda samhällsfastigheter och bostadsprojekt. Vi arbetar långsiktigt för våra medarbetare, kunder, omgivning och utvecklas ständigt för att göra varje projekt till ett referensprojekt. 2023 omsatte Zengun cirka 2,8 miljarder kronor och hade cirka 150 anställda. #zengunbyggerstaden