Zengun Group AB (publ) Helårsrapport januari – december 2022

”År 2022 bjöd på en hög orderingång för Zengun. I det fjärde kvartalet fokuserade vi på att leverera i våra projekt och förvalta de förtroenden vi vunnit under året.”

Mick Salonen, VD och koncernchef

Fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 742,7 Mkr (622,0)
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 26,0 Mkr (26,3) motsvarande en EBITDA-marginal om 3,5% (4,2%)
 • Resultat före skatt uppgick till 13,6 Mkr (9,2)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 67,7 Mkr (-2,0)
 • Orderingången uppgick till 159,6 Mkr (1 073,4)
 • Orderstocken uppgick till 3 633,1 Mkr (3 244,3)

Januari – december

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 468,8 Mkr (1 777,1)
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 102,5 Mkr (81,4) motsvarande en EBITDA-marginal om 4,2% (4,6)
 • Resultat före skatt uppgick till 45,2 Mkr (16,1)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 74,1 Mkr (73,1)
 • Orderingången uppgick till 2 857,6 Mkr (3 967,0)

VD-ord

Stabilt kvartal med projekten i fokus och hög omsättning
År 2022 bjöd på en hög orderingång för Zengun. I det fjärde kvartalet fokuserade vi på att leverera i våra projekt och förvalta de förtroenden vi vunnit under året. Omsättningen var hög till följd av att flera av våra kommersiella innerstadsprojekt gick in i en intensiv produktionsfas, bl.a. Vecturas fastighet Forskaren i Hagastaden och Pembrokes projekt i Kv. Hästen 21 vid NK, där vi kunde inleda tungrivningen.

Utvecklingen av Haga Norra i Solna fortsatte tillsammans med Fabege och Brabo Stockholm. Under perioden avslutade vi drygt tre års produktion av ett bostadshus med 418 lägenheter. Nu fullföljer vi planerna på arbetsplatser och kommersiella ytor i området.

Zengun re:do, vårt dotterbolag med fokus på bl.a. hyresgästanpassningar, tog viktiga marknadsandelar under 2022. I fjärde kvartalet färdigställdes bl.a. två träningsanläggningar, F9 i Solna Business Park samt en i Bonnierhuset. Anläggningarna främjar träning och välmående, vilket också är en stor och viktig del i Zenguns företagskultur.

Stärkt finansiell ställning
I oktober förvärvade vi ytterligare egna obligationer, denna gång till ett nominellt belopp om 5 Mkr. Under helåret 2022 har vi investerat totalt 50 Mkr i vår obligation. På så sätt har vi effektivt minskat våra räntekostnader samtidigt som vi stärkt vår finansiella ställning, vilket inte minst är viktigt i rådande konjunktur.

Kompetent organisation
Zengun fortsätter att stärka organisationen med flera nya medarbetare. Under årets fjärde kvartal utsågs en ny CFO, Oskar Björklund, som tar plats i bolagsledningen. Oskar har arbetat på Zengun sedan 2021 och känner företagskulturen väl. Vi är ett bolag där våra medarbetare kan växa – och vi växer med dem.

Jag är glad över att Zengun är med och påverkar i branschgemensamma frågor. I december deltog bl.a. vår HR-chef Helena Swahn Lepre på ett seminarium vid Stockholms Handelskammare om vikten av samverkan mellan yrkeshögskolor och näringslivet för att råda bot på den akuta kompetensbristen vi ser inom byggbranschen.

Zenguns aktiva hållbarhetsarbete
Det är nu klart att Hållbarhetshuset är en av finalisterna i Årets Bygge 2023. Under det fjärde kvartalet färdigställde vi denna pilotbyggnad inom Vinnovaprojektet ”Återhus – att bygga hus av hus”. Hållbarhetshuset har uppförts på initiativ av Fabege och består av ca 70 procent återbrukat material, vilket är helt unikt. Genom återbruk har vi totalt sparat 105 kg koldioxid per kvadratmeter.

Ett fortsatt högt tempo
Det fjärde kvartalet präglades av utmaningar i vår omvärld, med materialbrist, kostnadsökningar, energikris och ett pågående krig i Europa. Därför är de många framgångarna i detta kvartal av extra stor betydelse.

I december kunde vi välkomna Mark- och miljödomstolens dom som beviljade Cementa ett fyraårigt tillstånd till fortsatt täktverksamhet i Slite. Under den närmsta tiden är Sveriges cementförsörjning därmed tryggad, vilket är avgörande för en livskraftig byggindustri och i förlängningen hela Sveriges ekonomi. Sammantaget avslutade Zengun året helt enligt plan och jag ser med tillförsikt fram emot 2023. Vi kommer fortsätta göra det vi är bäst på – att bygga staden.

Mick Salonen
VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mick Salonen, VD och koncernchef, +46 (0) 70 569 66 73
Oskar Björklund, CFO, +46 (0) 79 072 84 57

Denna information är sådan information som Zengun Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2023 kl. 08.00 CET.

Zengun drivs av att driva projekt. Vi verkar i Stockholm och Mälardalen i nära samverkan med våra kunder och alltid med projektet och människor i centrum. Vi hjälper fastighetsägare att förädla sitt fastighetsbestånd, genom att i varje projekt erbjuda kunskap och kompetens som samverkans- och hållbarhetspartner under projektets hela livslängd. Vi bygger kommersiella fastigheter blandat med utvalda samhällsfastigheter och bostadsprojekt. Vi arbetar långsiktigt för våra medarbetare, kunder, omgivning och utvecklas ständigt för att göra varje projekt till ett referensprojekt. 2022 omsatte Zengun cirka 2,5 miljarder kronor och hade 150 anställda. #zengunbyggerstaden