Zengun Group AB (publ) har förvärvat egna obligationer till ett sammanlagt nominellt belopp om 75 MSEK

Zengun Group AB (publ) (”Bolaget”) emitterade den 19 oktober 2020 ett säkerställt obligationslån om 600 000 000 SEK inom ett rambelopp om 1 000 000 000 SEK (”Obligationerna”). Som Bolaget pressmeddelade den 18 november 2021 har Bolaget beslutat att genom Nordeas försorg förvärva Obligationer. Idag, den 22 november 2021, reglerades Bolagets förvärv av 60 stycken Obligationer med ett sammanlagt nominellt belopp om 75 000 000 SEK. Priset per Obligation utgjordes av dess nominella belopp om 1 250 000 SEK jämte en premie om 0,5 procent därav. Den sammanlagda köpeskillingen för de förvärvade Obligationerna uppgick således till 75 375 000 SEK.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mick Salonen Högberg, VD och koncernchef, +46 (0) 70 569 66 73
Stefan Lindh, Ekonomi- och finansdirektör, +46 (0) 70 383 16 07

 

Zengun drivs av att driva projekt. Vi verkar i region Stockholm i nära samverkan med våra kunder och alltid med projektet och människor i centrum. Vi hjälper fastighetsägare att förädla sitt fastighetsbestånd, genom att i varje projekt erbjuda kunskap och kompetens som samverkans- och hållbarhetspartner under projektets hela livslängd. Vi bygger kommersiella fastigheter blandat med utvalda samhällsfastigheter och bostadsprojekt. Vi arbetar långsiktigt för våra medarbetare, kunder, omgivning och utvecklas ständigt för att göra varje projekt till ett referensprojekt. 2020 omsatte Zengun cirka 2,5 miljarder kronor och hade 180 anställda. #zengunbyggerstockholm