Zengun Group AB (publ) har förvärvat egna obligationer till ett sammanlagt nominellt belopp om 10 MSEK

Zengun Group AB (publ) (”Bolaget”) emitterade den 19 oktober 2020 ett säkerställt obligationslån om 600 000 000 SEK inom ett rambelopp om 1 000 000 000 SEK (”Obligationerna”). Bolaget har förvärvat 8 stycken Obligationer med ett sammanlagt nominellt belopp om 10 000 000 SEK. Priset per Obligation motsvarar 98,0 procent av Obligationens nominella belopp. Den sammanlagda köpeskillingen för de förvärvade Obligationerna uppgick således till 9 800 000 SEK.

Syftet med förvärvet är att minska Bolagets bruttoskuld och räntekostnader och har möjliggjorts av Bolagets starka kassaposition. Efter återköpet uppgår Zenguns innehav av ovan nämnda Obligationer till ett nominellt belopp om 110 000 000 SEK.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mick Salonen Högberg, VD och koncernchef, +46 (0) 70 569 66 73
Stefan Lindh, Ekonomi- och finansdirektör, +46 (0) 70 383 16 07

 

Zengun drivs av att driva projekt. Vi verkar i Stockholm och Mälardalen i nära samverkan med våra kunder och alltid med projektet och människor i centrum. Vi hjälper fastighetsägare att förädla sitt fastighetsbestånd, genom att i varje projekt erbjuda kunskap och kompetens som samverkans- och hållbarhetspartner under projektets hela livslängd. Vi bygger kommersiella fastigheter blandat med utvalda samhällsfastigheter och bostadsprojekt. Vi arbetar långsiktigt för våra medarbetare, kunder, omgivning och utvecklas ständigt för att göra varje projekt till ett referensprojekt. 2021 omsatte Zengun cirka 1,8 miljarder kronor och hade 130 anställda. #zengunbyggerstaden