Zengun Group AB (publ) har fattat beslut om att förvärva egna obligationer till ett sammanlagt nominellt belopp om 75 MSEK

Zengun Group AB (publ) (”Bolaget”) emitterade den 19 oktober 2020 ett säkerställt obligationslån om 600 000 000 SEK inom ett rambelopp om 1 000 000 000 SEK (”Obligationerna”). Idag har Bolagets styrelse beslutat att, genom Nordea, köpa 60 stycken Obligationer med ett sammanlagt nominellt belopp om 75 000 000 SEK. Priset per Obligation kommer att uppgå till det nominella beloppet om 1 250 000 SEK, jämte en premie om 0,5 procent därav, dvs. sammanlagt 75 375 000 SEK.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mick Salonen Högberg, VD och koncernchef, +46 (0) 70 569 66 73
Stefan Lindh, ekonomi- och finansdirektör, +46 (0) 70 383 16 07

 

 

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. Informationen är sådan som Zengun Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 november 2021 kl. 20.30 CET.

 

 

 

 

 

 

Zengun drivs av att driva projekt. Vi verkar i region Stockholm i nära samverkan med våra kunder och alltid med projektet och människor i centrum. Vi hjälper fastighetsägare att förädla sitt fastighetsbestånd, genom att i varje projekt erbjuda kunskap och kompetens som samverkans- och hållbarhetspartner under projektets hela livslängd. Vi bygger kommersiella fastigheter blandat med utvalda samhällsfastigheter och bostadsprojekt. Vi arbetar långsiktigt för våra medarbetare, kunder, omgivning och utvecklas ständigt för att göra varje projekt till ett referensprojekt. 2020 omsatte Zengun cirka 2,5 miljarder kronor och hade 180 anställda. #zengunbyggerstockholm