Zengun Group AB (publ) emitterar seniora säkerställda hållbarhetslänkade obligationer, offentliggör resultatet av återköpserbjudandet och meddelar om förtida inlösen av utestående obligationer

Zengun Group AB (publ) (“Zengun” eller “Bolaget”) har framgångsrikt emitterat nya seniora säkerställda hållbarhetslänkade obligationer till ett initialt belopp om 400 miljoner kronor (de ”Nya Obligationerna”) och offentliggör resultatet av återköpserbjudandet (”Återköpserbjudandet”) till innehavarna av Zenguns utestående seniora säkerställda obligationer med förfall 19 oktober 2024 och med ISIN SE0014991220 (de ”Utestående Obligationerna”). Emissionen av de Nya Obligationerna möttes av stark efterfrågan från nordiska institutionella investerare och var kraftigt övertecknad.

Återköpserbjudandet löpte ut den 22 januari 2024 enligt vad som tidigare kommunicerats. Återköpserbjudandet har accepterats av innehavare av Utestående Obligationer motsvarande ett totalt nominellt belopp om 222,5 miljoner kronor. Bolaget kommer att fullfölja Återköpserbjudandet till det tidigare kommunicerade priset om 101,750 procent av nominellt belopp plus upplupen och icke betald ränta, och accepterar alla giltigt inlämnade Utestående Obligationer för återköp. Likviddag för Återköpserbjudandet förväntas vara omkring den 5 februari 2024. Återköpserbjudandet görs på de villkor som anges i ett återköpsdokument daterat 17 januari 2024 (Återköpsdokumentet”). Zenguns återköp av giltigt inlämnade Utestående Obligationer enligt Återköpserbjudandet är villkorat av att Bolaget erhåller emissionslikviden från de Nya Obligationerna.

De Nya Obligationerna emitterades under ett totalt ramverk om 600 miljoner kronor, löper med en rörlig ränta om 3m Stibor + 6,35% och kommer att förfalla i februari 2028. Zengun avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Obligationerna på Nasdaq Stockholms obligationslista för hållbara obligationer. 

Zengun meddelar vidare att Bolaget utnyttjar sin rätt till förtida inlösen av de Utestående Obligationerna som inte har lämnats in i Återköpserbjudandet, i enlighet med villkoren för de Utestående Obligationerna (”Förtida Inlösen”). Den Förtida Inlösen är villkorad av framgångsrik settlement av de Nya Obligationerna samt utbetalning av nettolikviden från de Nya Obligationerna i syfte att inlösa samtliga Utestående Obligationer. De Utestående Obligationer som inte har lämnats in i Återköpserbjudandet kommer att lösas in till ett pris motsvarande 101,750 procent av nominellt belopp plus upplupen och icke betald ränta (”Inlösenbeloppet”). Inlösenbeloppet kommer att betalas till varje person som på arbetsdagens slut den 9 februari 2024 är registrerad som innehavare av Utestående Obligationer i skuldboken som upprätthålls av Euroclear Sweden. I samband med den Förtida Inlösen kommer de Utestående Obligationerna att avnoteras från Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.

Återköpsdokumentet och underrättelsen om Förtida Inlösen finns tillgängliga på Zenguns hemsida via följande länk: https://zengun.se/sv/obligation24/

Carnegie Investment Bank AB (publ) har agerat som ’Global Coordinator’ och ’Joint Bookrunner’ och Nordea Bank Abp som ’Joint Bookrunner’ i samband med emissionen av de Nya Obligationerna, och som dealer managers i samband med Återköpserbjudandet. Advokatfirman Vinge KB har agerat som legal rådgivare till Bolaget och Roschier Advokatbyrå AB som legal rådgivare till joint bookrunners.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mick Salonen, VD och koncernchef, +46 (0) 70 569 66 73
Oskar Björklund, CFO, +46 (0) 79 072 84 57

 

Denna information är sådan information som Zengun Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 januari 2024 kl. 18.15 CET.

 

Zengun drivs av att driva projekt. Vi verkar i Stockholm och Mälardalen i nära samverkan med våra kunder och alltid med projektet och människor i centrum. Vi hjälper fastighetsägare att förädla sitt fastighetsbestånd, genom att i varje projekt erbjuda kunskap och kompetens som samverkans- och hållbarhetspartner under projektets hela livslängd. Vi bygger kommersiella fastigheter blandat med utvalda samhällsfastigheter och bostadsprojekt. Vi arbetar långsiktigt för våra medarbetare, kunder, omgivning och utvecklas ständigt för att göra varje projekt till ett referensprojekt. 2023 omsatte Zengun cirka 2,8 miljarder kronor och hade cirka 150 anställda. #zengunbyggerstaden