Zengun Group AB (publ) Delårsrapport januari – september 2022

”Följsamhet är ett av Zenguns främsta kännetecken. Tack vare vår starka företagskultur och alla våra medarbetare har vi kunnat lyssna in marknadens behov och snabbt anpassat oss till det tuffare marknadsläget.” Mick Salonen Högberg, VD och koncernchef

Tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 487,0 Mkr (373,1)
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 24,0 Mkr (22,5) motsvarande en EBITDA-marginal om 4,9% (6,0%)
 • Resultat före skatt uppgick till 8,2 Mkr (6,9)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -43,7 Mkr (76,0)
 • Orderingången uppgick till 1 425,5 Mkr (510,8)
 • Orderstocken uppgick till 4 216,3 Mkr (2 808,8)

Januari – september

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 726,1 Mkr (1 155,1)
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 76,5 Mkr (55,1) motsvarande en EBITDA-marginal om 4,4% (4,8%)
 • Resultat före skatt uppgick till 31,6 Mkr (7,0)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6,4 Mkr (75,1)
 • Orderingången uppgick till 2 698,0 Mkr (2 893,2)

VD-ord

Fortsatt byggande på en tuffare marknad

Osäkerheter på marknaden fortsätter att prägla byggsektorn det tredje kvartalet. Zengun följer noga utvecklingen i omvärlden, inte minst turerna kring Sveriges cementförsörjning, där en dom i Cementa-målet förväntas komma i mitten av december.

Vi har arbetat hårt under året för att fylla vår orderstock och fortsätta leverera kvalitet till beställare som främjar stadsutvecklingen i Stockholm och Mälardalen. Ett exempel är Pembroke. Tillsammans har vi nyligen påbörjat byggnationen av Hästen 21 mitt i centrala Stockholm, ett projekt som omfattar ca 40 000 BTA. Byggnaden har ambitiösa miljökrav och kommer att certifieras enligt LEED Platinum v4, vilket är den högsta miljöcertifieringen på marknaden och helt i linje med vår hållbarhetsvision att bygga miljöcertifierade fastigheter. Vid färdigställandet kommer fastigheten att inrymma arbetsplatser, bostäder och handel.

Zengun fortsätter att växa

Följsamhet är ett av Zenguns främsta kännetecken. Tack vare vår starka företagskultur och alla våra medarbetare har vi kunnat lyssna in marknadens behov och snabbt anpassat oss till det tuffare marknadsläget.

Vi drivs av att driva projekt, och projekten står alltid i fokus. Vår orderstock gör att vi står väl rustade de kommande åren. Zengun växer och i september stärkte vi vår organisation med ytterligare en enhet som leds av arbetschef Erika Wiberg. Vi fortsätter nu att bygga bolaget och att rekrytera personer med spetskompetens.

Väl rustade inför framtiden

Även i kvartal 3, har vi förvärvat egna obligationer, denna gång till ett sammanlagt nominellt belopp om 10 Mkr. På detta sätt minskar vi bruttoskulden och därigenom räntekostnaderna. Vi har en stark finansiell ställning och kan nu minska våra räntekostnader ytterligare.

Kvartal 3 är generellt sett ett kvartal med lägre omsättning till följd av semesterperioden. Ändå har många av våra projekt gått för högtryck under kvartalet vilket syns på nettoomsättningen, som ökade med 31 procent till 487 Mkr jämfört med föregående år. Även rörelseresultatet före avskrivningar ökade och uppgick till 24 Mkr. Tack vare vår stabila position ser vi med tillförsikt fram emot att fortsätta vara en av de ledande aktörerna på marknaden.

Mick Salonen Högberg
VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mick Salonen Högberg, VD och koncernchef, +46 (0) 70 569 66 73
Stefan Lindh, Ekonomi- och finansdirektör, +46 (0) 70 383 16 07

Denna information är sådan information som Zengun Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 november 2022 kl. 08.00 CET.

Zengun drivs av att driva projekt. Vi verkar i Stockholm och Mälardalen i nära samverkan med våra kunder och alltid med projektet och människor i centrum. Vi hjälper fastighetsägare att förädla sitt fastighetsbestånd, genom att i varje projekt erbjuda kunskap och kompetens som samverkans- och hållbarhetspartner under projektets hela livslängd. Vi bygger kommersiella fastigheter blandat med utvalda samhällsfastigheter och bostadsprojekt. Vi arbetar långsiktigt för våra medarbetare, kunder, omgivning och utvecklas ständigt för att göra varje projekt till ett referensprojekt. 2021 omsatte Zengun cirka 1,8 miljarder kronor och hade 130 anställda. #zengunbyggerstaden