Zengun Group AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2023

”Trots de försämrade marknadsförutsättningarna fortsatte Zenguns starka tillväxt med en hög produktionstakt under årets tre första månader.” Mick Salonen, VD och koncernchef

Första kvartalet

•         Nettoomsättningen uppgick till 688,6 Mkr (596,9)

•         Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 31,9 Mkr (30,4) motsvarande en EBITDA-marginal om 4,6% (5,1)

•         Resultat före skatt uppgick till 16,4 Mkr (15,8)

•         Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 32,9 Mkr (57,4)

•         Orderingången uppgick till 537,6 Mkr (847,9)

•         Orderstocken uppgick till 3 482,2 Mkr (3 490,8)

VD-ord

Trygg position trots konjunkturläget

Att bygga i Sverige kostar mer än på väldigt många år. Den årliga kostnadsökningstakten har inte varit så här hög sedan 1970-talet. Mest kostnadsdrivande är räntehöjningarna som våra beställare drabbas av, men även ökade utgifter för el, drivmedel och transport påverkar prisbilden negativt. 2023 bedöms bli ett tufft år för bygg- och anläggningsbranschen enligt flera prognoser.

Trots de försämrade marknadsförutsättningarna fortsatte Zenguns starka tillväxt med en hög produktionstakt under årets tre första månader. Det finns fortsatt en hög efterfrågan på kommersiella fastigheter i Stockholm och Mälardalen, där vi sedan länge lagt vårt fokus och är en väletablerad byggentreprenör.

På Zengun ser vi till våra beställares behov och hur vi bäst kan möta dem, och i en vikande konjunktur är det än viktigare att vi kan anpassa oss och navigera utifrån de förutsättningar som ges. Att vi är en projektfokuserad organisation utan tunga allmänna omkostnader och med korta beslutsvägar, ger oss en stabilitet som gör att vi kan fortsätta satsa och investera i vår organisation. Hittills i år har vi välkomnat ytterligare nio medarbetare, varav fyra traineer, som nu är igång i olika roller i projekten.

Nya talanger till branschen

Kompetensförsörjning är en stor utmaning för branschen och vi gör vad vi kan för att slussa in fler till byggsektorn. Sedan tidigare har Zengun ett stort engagemang i Tekniksprånget, som syftar till att locka unga talanger till ingenjörsyrket. Under våren deltog vi på arbetsmarknadsdagar på både Kungliga Tekniska Högskolan och Nackademin, vilket resulterade i att fler studenter nu anslutit till vårt populära traineeprogram. Genom att ta vårt ansvar får vi unga, hungriga medarbetare som på ett bra sätt kompletterar våra mer erfarna och mångåriga team.

Arbete mot arbetslivskriminalitet

Zengun arbetar strukturerat för att motverka kriminalitet och fusk inom byggsektorn. Som huvudentreprenör har vi ett tungt ansvar att se till att lagar och förordningar efterlevs. Under kvartal 1 utförde vi en rad arbetsplatskontroller för att följa upp hur det ser ut på våra byggarbetsplatser och för att se till att vi har kontroll över samtliga underentreprenörsled.

Jag ser positivt på de A-krimcenter som startats efter en norsk modell, där man i syfte att upptäcka och stoppa arbetslivskriminalitet satsar på samverkan mellan myndigheter, så att de i större utsträckning kan samköra register och dela information.

Stärkt finansiell ställning

Zengun har de senaste kvartalen återkommande kunnat förvärva egna obligationer. Årets första kvartal följde vi inslagen väg och förvärvade ytterligare egna obligationer med ett nominellt belopp om 20 Mkr. På så vis minskar vi vår bruttoskuld och därmed våra räntekostnader.

Jag är övertygad om att det bästa sättet att möta en lågkonjunktur är att våga fortsätta bygga. När vi sammanfattar kvartalet kan vi konstatera att vi fortsätter att få förtroende från våra beställare och kan fortsätta växa.

Mick Salonen
VD och koncernchef

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mick Salonen, VD och koncernchef, +46 (0) 70 569 66 73
Oskar Björklund, CFO, +46 (0) 79 072 84 57

 

Denna information är sådan information som Zengun Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 maj 2023 kl. 8.00 CEST.

 

Zengun drivs av att driva projekt. Vi verkar i Stockholm och Mälardalen i nära samverkan med våra kunder och alltid med projektet och människor i centrum. Vi hjälper fastighetsägare att förädla sitt fastighetsbestånd, genom att i varje projekt erbjuda kunskap och kompetens som samverkans- och hållbarhetspartner under projektets hela livslängd. Vi bygger kommersiella fastigheter blandat med utvalda samhällsfastigheter och bostadsprojekt. Vi arbetar långsiktigt för våra medarbetare, kunder, omgivning och utvecklas ständigt för att göra varje projekt till ett referensprojekt. 2022 omsatte Zengun cirka 2,5 miljarder kronor och hade 150 anställda. #zengunbyggerstaden