Zengun Group AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2023

”Under våren kunde vi glädjas åt att vi tecknat två nya samverkansavtal, där vi får möjlighet att bidra till en mer levande och hållbar stad.” Mick Salonen, VD och koncernchef

Andra kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 693,2 Mkr (642,2)
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 28,0 Mkr (22,1) motsvarande en EBITDA-marginal om 4,0% (3,4%)
 • Resultat före skatt uppgick till 11,9 Mkr (7,7)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 30,1 Mkr (-7,3)
 • Orderingången uppgick till 389,7 Mkr (424,6)
 • Orderstocken uppgick till 3 178,7 Mkr (3 263,8)

Första halvåret

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 381,8 Mkr (1 239,1)
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 59,9 Mkr (52,4) motsvarande en EBITDA-marginal om 4,3% (4,2%)
 • Resultat före skatt uppgick till 28,3 Mkr (23,5)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 63,0 Mkr (50,1)
 • Orderingången uppgick till 927,3 Mkr (1 272,5)

VD-ord

Nya hållbara stadsdelar tar form

Hållbarhet är en naturlig del av Zenguns affärsmodell. I april publicerade vi vår års- och hållbarhetsredovisning där vi beskriver hur vi under det senaste året tagit viktiga steg framåt i vårt hållbarhetsarbete. Redovisningen ger oss ett bra tillfälle att reflektera över våra framsteg och 2023 har vi fortsatt på den inslagna vägen. I kvartal två uppgick omsättningen till 693 Mkr och rörelseresultatet före avskrivningar till 28 Mkr.

Under våren kunde vi glädjas åt att vi tecknat två nya samverkansavtal där vi får möjlighet att bidra till en mer levande och hållbar stad. Ett av dessa projekt är fas 1-avtalet för ombyggnation av Söderhallarna som vi bygger på uppdrag av Atrium Ljungberg. Söderhallarna med arbetsplatser, handel, restauranger, biograf och saluhall är sedan länge ett viktigt nav på Södermalm. Genom avtalet om planering och projektering säkrar vi ett bra och effektivt utförande av hela entreprenaden. Projektet ska miljöcertifieras enligt BREEAM-SE Bespoke till nivå Very good. Det andra projektet är kvarteret Kvarnstugan i Ursvik i Sundbyberg som Zengun gör på uppdrag av Fastighets AB Förvaltaren. Ett av Zenguns interna mål inför 2023 var just ett projekt med trästomme, ett mål vi nu når i och med detta projekt. Kvarteret Kvarnstugan blir med sitt centrala läge och stilrena arkitektur ett nytt landmärke i Ursvik.

Utöver dessa nya uppdrag har vi under kvartalet påbörjat och avslutat ett antal projekt inom koncernen. Pålkranarna i kvarteret Hangö i Värtan är nu i gång och vi har påbörjat grundläggningen av hela kontorskvarteret på uppdrag av Bonnier Fastigheter och Niam. Nyligen färdigställde vi också Alstoms nya huvudkontor i Västerås, ett lyckat projekt i nära samarbete med Stenhus Fastigheter och Tjuren Projektpartner.

Ett växande bolag

Zengun har haft en trygg och stabil tillväxt sedan start. En framgångsfaktor har varit att vi lyckats behålla vår kultur, alltid med projekten i fokus. Genom att organisationen vuxit steg för steg har medarbetare som varit med under lång tid blivit viktiga ambassadörer för vårt sätt att arbeta och förmedlat kulturen till nya kollegor.

På Zengun ger vi våra medarbetare stora möjligheter att växa. Därför är det extra roligt att se att två av våra medarbetare finns med på Byggindustrins senaste lista över byggbranschens unga stjärnskott. Vi vill vara med och slussa in fler drivna personer till byggsektorn, vilket inte minst är viktigt för att råda bot på kompetensbristen.

En av Zenguns grundare, Ulf Jonsson, tidigare VD för Zengun AB, övertog nyligen rollen som styrelseordförande för Zengun Group AB (publ). Ulf Jonsson har suttit med i styrelsen sedan bolagets start och han efterträdde Jan Örnevik som varit styrelseordförande i många år. Jag är glad att Ulf kliver in som ordförande och att vi kan fortsätta vårt nära samarbete. Som en av grundarna har Ulf satt sin prägel på Zengun och tillsammans kommer vi att fortsätta utveckla bolaget.

Stark kassaposition

Vi har återigen förvärvat egna obligationer och därigenom kunnat minska vår bruttoskuld och våra räntekostnader. Under detta kvartal förvärvade vi egna obligationer till ett nominellt belopp om 25 Mkr vilket möjliggjorts av en stark kassaposition.

Zengun fortsätter att bygga för framtiden och vi blickar nu fram emot en spännande höst med flera intressanta projekt.

Mick Salonen
VD och koncernchef

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mick Salonen, VD och koncernchef, +46 (0) 70 569 66 73
Oskar Björklund, CFO, +46 (0) 79 072 84 57

Denna information är sådan information som Zengun Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2023 kl. 8.00 CEST.

Zengun drivs av att driva projekt. Vi verkar i Stockholm och Mälardalen i nära samverkan med våra kunder och alltid med projektet och människor i centrum. Vi hjälper fastighetsägare att förädla sitt fastighetsbestånd, genom att i varje projekt erbjuda kunskap och kompetens som samverkans- och hållbarhetspartner under projektets hela livslängd. Vi bygger kommersiella fastigheter blandat med utvalda samhällsfastigheter och bostadsprojekt. Vi arbetar långsiktigt för våra medarbetare, kunder, omgivning och utvecklas ständigt för att göra varje projekt till ett referensprojekt. 2022 omsatte Zengun cirka 2,5 miljarder kronor och hade 150 anställda. #zengunbyggerstaden