Zengun Group AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2022

”Zengun fortsatte under det andra kvartalet på den inslagna vägen med stabil orderingång och hög omsättning. Vi ser en god efterfrågan i städerna där vi verkar och de långsiktiga relationerna vi byggt upp har givit oss fortsatt förtroende och nya projekt.” Mick Salonen Högberg, VD och koncernchef

Andra kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 642,2 Mkr (420,1)
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 22,1 Mkr (22,3) motsvarande en EBITDA-marginal om 3,4% (5,3%)
 • Resultat före skatt uppgick till 7,7 Mkr (6,7)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7,3 Mkr (-18,3)
 • Orderingången uppgick till 424,6 Mkr (972,4)
 • Orderstocken uppgick till 3 263,8 Mkr (2 673,0)

Första halvåret

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 239,1Mkr (781,9)
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 52,4 Mkr (32,6) motsvarande en EBITDA-marginal om 4,2% (4,2%)
 • Resultat före skatt uppgick till 23,5 Mkr (0,0)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 50,1 Mkr (-1,0)
 • Orderingången uppgick till 1 272,5 Mkr (2 382,4)

VD-ord

Trygg marknadsposition

Zengun fortsatte under det andra kvartalet på den inslagna vägen med stabil orderingång och hög omsättning. Vi ser en god efterfrågan i städerna där vi verkar och de långsiktiga relationerna vi byggt upp har givit oss fortsatt förtroende och nya projekt.

En rad omvärldsfaktorer präglar just nu byggbranschen, vilket riskerar att dämpa produktionstakten och fördröja investeringsbeslut. Växande inflation, högre räntor och ekonomisk oro var utmärkande för kvartalet. Till detta kom höga materialkostnader, komponentbrist och fortsatt osäkerhet kring Sveriges råvaruförsörjning av cement. Det finns stora utmaningar som inte ska underskattas men i det längre perspektivet ser vi fortsatt positivt på framtiden. Tack vare vår orderstock och starka tillväxt under en längre period har vi en stabil grund att stå på och en trygg position.

Under kvartalet förvärvade vi egna obligationer till ett sammanlagt nominellt belopp om 35 Mkr. Syftet med förvärvet var att minska bruttoskulden och därigenom räntekostnaderna. Det proaktiva arbetet har gett oss en starkare finansiell ställning och minskade kostnader.

Fortsatt förtroende och nya projekt

Flera större projekt avslutades under det andra kvartalet och ett antal nya inleddes, bland annat projekt Portalen i södra Värtan, ett fas 1-avtal med Bonnier Fastigheter. Portalen ligger helt i linje med vår hållbarhetsvision att utveckla och producera miljöcertifierade fastigheter. Likt många av Zenguns projekt utmärks Portalen av ambitiösa miljökrav, en hög grad av återanvändning av material och litet underhållsbehov.

Under perioden fick vi också fortsatt förtroende för utbyggnaden av Haga Norra. Projektet består av ett garagehus på omkring 15 000 kvm som kommer att bli noden för logistiken i hela området. Detta är det tredje projektet som Fabege utvecklar i Haga Norra tillsammans med Zengun som totalentreprenör.

Stabilt bolagsbyggande

Sund tillväxt med bibehållen och utökad kompetens står i fokus när vi expanderar. Tack vare stabil orderingång och breddad marknad i Mälardalen fortsätter vi att rekrytera medarbetare.

Det är känt att kompetensförsörjning är utmanande för branschen. Som huvudentreprenör har vi ett stort ansvar för vilka underleverantörer som får uppdrag. Detta är en viktig fråga för oss och tack vare våra etablerade arbetssätt verkar vi varje dag för sund konkurrens och bra arbetsvillkor.

Zengun bygger för framtiden. I oroliga tider är vår långsiktighet och stabilitet en styrka. Med kunskap och kompetens fortsätter vi att skapa många av stadens främsta kommersiella fastigheter, samhällsfastigheter och utvalda bostadsprojekt.

 

Mick Salonen Högberg
VD och koncernchef

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mick Salonen Högberg, VD och koncernchef, +46 (0) 70 569 66 73
Stefan Lindh, Ekonomi- och finansdirektör, +46 (0) 70 383 16 07

Denna information är sådan information som Zengun Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2022 kl. 08.00 CEST.

Zengun drivs av att driva projekt. Vi verkar i Stockholm och Mälardalen i nära samverkan med våra kunder och alltid med projektet och människor i centrum. Vi hjälper fastighetsägare att förädla sitt fastighetsbestånd, genom att i varje projekt erbjuda kunskap och kompetens som samverkans- och hållbarhetspartner under projektets hela livslängd. Vi bygger kommersiella fastigheter blandat med utvalda samhällsfastigheter och bostadsprojekt. Vi arbetar långsiktigt för våra medarbetare, kunder, omgivning och utvecklas ständigt för att göra varje projekt till ett referensprojekt. 2021 omsatte Zengun cirka 1,8 miljarder kronor och hade 130 anställda. #zengunbyggerstaden