Zengun Group AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI TILL 31 MARS 2022

”Vi fortsätter att öka vår orderstock för femte kvartalet i rad till en ny rekordnivå och visar att vi tillsammans med leverantörer, underentreprenörer och kunder, kan hantera förändrade förutsättningar och ändå säkerställa framdriften i våra projekt.” Mick Salonen Högberg, VD och koncernchef

FÖRSTA KVARTALET

•         Nettoomsättningen uppgick till 596,9 Mkr (361,8)

•         Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 30,4 Mkr (10,3) motsvarande en EBITDA-marginal om 5,1% (2,8%)

•         Resultat före skatt uppgick till 15,8 Mkr (-6,7)

•         Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 57,4 Mkr (17,4)

•         Orderingången uppgick till 847,9 Mkr (1 410,0)

•         Orderstocken uppgick till 3 490,8 Mkr (2 130,0)

VD-ORD

Fortsatt stark marknadsposition
2022 inleddes i kölvattnet av en pandemi och präglades till stor del av en orolig omvärld med krig i Europa. Utöver det mänskliga lidandet ser vi att redan långa ledtider på material och ökade materialpriser ytterligare späs på och medför långtgående konsekvenser för bygg- och fastighetsbranschen. Trots detta har Zengun inlett året starkt med en omsättning på 596,9 Mkr och ett rörelseresultat före avskrivningar på 30,4 Mkr under årets första kvartal. Vi fortsätter att öka vår orderstock för femte kvartalet i rad till en ny rekordnivå och visar att vi tillsammans med leverantörer, underentreprenörer och kunder, kan hantera förändrade förutsättningar och ändå säkerställa framdriften i våra projekt.

Zenguns marknad finns nu inte bara i Stockholm, utan vi har även gjort oss hemmastadda i Uppsala och Västerås. Vi är stolta över att vi tillsammans med våra beställare får vara med och bidra till stadsutvecklingen på fler platser i Mälardalen.

Sund tillväxt och hållbar utveckling
Zengun växer med sina projekt, och det kräver omsorgsfull och långsiktig rekrytering. Vi arbetar medvetet för en sund tillväxt där vi bibehåller våra starka team och vår kultur. Under årets första kvartal har vi välkomnat flera nya medarbetare för att möta behoven framåt.

Genom trygg leverans och närhet till våra kunder, skapar och bibehåller vi långsiktiga relationer. Zengun ska också fortsättningsvis vara en uppskattad partner där vi skapar värde tillsammans med våra beställare.

Vår ambition är att både förverkliga och utmana våra uppdragsgivares hållbarhetsmål och vi arbetar offensivt med bland annat cirkulära materialflöden, klimatavtryck, miljöcertifieringar och sociala frågor. Under kvartalet kunde vi glädjas över att vår hållbarhetschef blev ny ordförande för Sweden Green Building Council:s regionala nätverk SGBC Öst.

Många nya projekt
Flera spännande projekt har tillkommit under det första kvartalet. Tillsammans med Hemsö Fastigheter har vi nu förmånen att utveckla Uppsalas mest klimateffektiva och moderna gymnasieskola. Ombyggnation av Lundellska skolan ligger verkligen i framkant gällande hållbarhet, med återbruk och minimalt koldioxidavtryck i fokus.

Zengun har också fått förtroendet att bidra till utvecklingen av Fisksätra i Nacka, där Stena Fastigheter nu ska modernisera centrumfastigheten om cirka 8 000 kvm. För att låta fler ta del av Fisksätras naturnära läge och skapa en attraktivare och tryggare boendemiljö ska området förtätas, kommunikationerna förbättras och centrumet stärkas.

Vårt dotterbolag Zengun re:do har också påbörjat renoveringen av Bilia i Nacka, där vi i en totalentreprenad skapar en toppmodern anläggning för tre bilmärken. Byggnadens fasad kommer att få en helt ny utformning, vilket kommer att bidra till att lyfta hela området.

Vi driver och drivs av projekt. Tillsammans med våra beställare utvecklar vi staden.

Mick Salonen Högberg
VD och koncernchef

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mick Salonen Högberg, VD och koncernchef, +46 (0) 70 569 66 73
Stefan Lindh, Ekonomi- och finansdirektör, +46 (0) 70 383 16 07

 

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. Informationen är sådan som Zengun Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 maj 2022 kl. 08.00 CEST.

 

Zengun drivs av att driva projekt. Vi verkar i Stockholm och Mälardalen i nära samverkan med våra kunder och alltid med projektet och människor i centrum. Vi hjälper fastighetsägare att förädla sitt fastighetsbestånd, genom att i varje projekt erbjuda kunskap och kompetens som samverkans- och hållbarhetspartner under projektets hela livslängd. Vi bygger kommersiella fastigheter blandat med utvalda samhällsfastigheter och bostadsprojekt. Vi arbetar långsiktigt för våra medarbetare, kunder, omgivning och utvecklas ständigt för att göra varje projekt till ett referensprojekt. 2021 omsatte Zengun cirka 1,8 miljarder kronor och hade 130 anställda. #zengunbyggerstaden