Zengun Group AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari till 31 mars 2020

Zengun Group AB startade sin verksamhet den 24 maj 2019 då bolaget förvärvade Zengun Group Holding AB (org nr 559050–0699) och dess helägda koncernföretag genom att förvärva samtliga aktier från Segulah fond V.
För jämförbarhet visas även finansiell information för den tidigare koncernen Zengun Group Holding AB.

Zengun Group AB (PUBL)


Första kvartalet

  • Nettoomsättningen uppgick till 697,5 Mkr.
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 35,6 Mkr.
  • Resultat före skatt uppgick till 21,4 Mkr.

Zengun Group Holding AB (tidigare koncern)


Första kvartalet

  • Nettoomsättningen uppgick till 697,5 (585,3) en ökning med 19 procent eller 112,2 Mkr.
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 35,7 Mkr (26,1) motsvarande en EBITDA marginal om 5,1 procent (4,5).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 96,9 Mkr (51,1).

Väsentliga händelser under första kvartalet

  • RA Bygg, som ingår i Zengunkoncernen slöt i februari ett avtal om att uppföra en ny skolbyggnad med tillhörande idrottshall för Hemsö Fastighets AB.
  • Zengun AB, har i februari slutit avtal med Atrium Ljungberg avseende en om- och tillbyggnad i Sickla Galleria av nya handels- och parkeringsytor.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Det nya coronaviruset och den pågående pandemin orsakar fortsatt osäkerhet i marknaden.

Zengunkoncernen är en av de ledande byggentreprenörerna i Stockholm. Gruppen driver byggprojekt på uppdrag av välkända aktörer i fastighetsbranschen. Huvudfokus är kommersiella fastigheter, i portföljen finns även bostadsprojekt och projekt inom offentlig sektor. Zengunkoncernen är en komplett leverantör och samarbetspartner med kundnära arbetssätt. Antalet medarbetare är cirka 220 och nettoomsättningen uppgick 2019 till 2,6 miljarder kronor. #zengunbyggerstockholm

Nyckeltal

Finansiell kalender 2020

Delårsrapport januari–juni 27 augusti
Delårsrapport januari–september 11 november

För mer information, vänligen kontakta:

Sture Nilsson, VD och koncernchef, +46 70 580 04 15
Anna-Carin Bjelkeby, ekonomi- och finansdirektör, +46 70 580 62 25

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. Informationen är sådan som Zengun Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 maj 2020 kl. 07.30 CET.

VD-ord

Starkt kvartal med fortsatt tillväxt – svårbedömd marknadsutveckling  

Zengunkoncernen redovisar ett starkt första kvartal för 2020. Vi har haft en fortsatt hög tillväxt med flera av våra större projekt i intensiva produktionsskeden. Omsättningen uppgick till 697,5 Mkr, motsvarande en tillväxtökning på 19 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Vi redovisar en stabil vinstmarginal EBITDA på 5,1 procent, vilket innebär ett tillfredsställande resultat som uppgår till 35,6 Mkr EBITDA, jämfört med 26,1 Mkr för motsvarande period föregående år.

Det operativa kassaflödet under perioden var mycket starkt och uppgick till hela 97,6 Mkr, vilket även är en kraftig förbättring jämfört med föregående år. Det ska dock noteras att kassaflödet i byggverksamhet uppvisar stora svängningar, vilket innebär att kassaflödet de senaste 12 månaderna om 140 Mkr ger en mer rättvisande bild.

Nya projektstarter

Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 2 140 Mkr, att jämföra med 2 300 Mkr vid årsskiftet.
Under det första kvartalet startade vi flera nya projekt. För Atrium Ljungberg har vi inlett om- och tillbyggnad i Sickla Galleria med nya handels- och parkeringsytor. Vi har också påbörjat uppförande av nya Bagartorpsskolan i Solna med tillhörande idrottshall för Hemsö och har därmed gjort ett insteg i det intressanta området samhällsfastigheter.
Vi har även ett flertal pågående projekt i tidig projekteringsfas, så kallad fas ett. Här pågår bland annat projekteringen av den fortsatta ombyggnationen av Haga Norra i samarbete med Fabege samt en projektstart tillsammans med Klövern. För dessa projekt är de kommande projektvolymerna inte inräknande som orderingång eftersom entreprenadavtal ännu inte tecknats.

Osäkerhet på grund av Covid-19

Läget för vår bransch har hittills inte varit lika utsatt som för vissa andra branscher. Vi har kunnat jobba vidare i projekten och hålla platskontor och byggarbetsplatser öppna, men med något högre sjukskrivningstal än normalt. Materialleveranserna till våra projekt har i stort fungerat, dock med en del förseningar.

Zengun har fortfarande en hög produktionstakt i pågående projekt. Covid-19 och den pågående pandemin kommer framöver att medföra konsekvenser även för byggbranschen, som i dagsläget dock är svårbedömda. Det är tillfredsställande att konstatera att Zenguns kunder är stabila med långsiktiga agendor och att vår kostnadsstruktur med låga fasta kostnader gör oss flexibla. Vi följer utvecklingen noga för att kunna anpassa oss efter förutsättningarna och samhällsutvecklingen – och kommer fortsätta bidra till att bygga Stockholm.

Sture Nilsson
VD och koncernchef