Zengun Group AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI TILL 31 DECEMBER 2020

Zengun Group AB startade sin verksamhet den 24 maj 2019 då bolaget förvärvade Zengun Group Holding AB (org nr 559050–0699) och dess helägda koncernföretag genom att förvärva samtliga aktier från Segulah fond V. För jämförbarhet visas även finansiell information för den tidigare koncernen Zengun Group Holding AB.

FJÄRDE KVARTALET

  • Nettoomsättningen uppgick till 521,4 Mkr (834,9).
  • Justerat rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 15,8 Mkr (45,6 Mkr) motsvarande en EBITDA-marginal om 3,0% (5,5%).
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -2,2 Mkr (45,6 Mkr) motsvarande en EBITDA-marginal om -0,4% (5,5%). Rörelseresultatet är belastat med engångskostnader om 18,0 Mkr (0 Mkr) avseende uppsägningar och permitteringar av personal.
  • Resultat före skatt uppgick till -41,5 Mkr.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -51,0 Mkr (-3,2 Mkr)

Januari-december

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 534,7 Mkr (1 599,3).
  • Justerat rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 108,1 Mkr (78,5 Mkr) motsvarande en EBITDA-marginal om 4,3% (4,9%).
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 90,1 Mkr (78,5) motsvarande en EBITDA- marginal om 3,6 procent (4,9).
  • Resultat före skatt uppgick till 6,1 Mkr (40,0).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 63,8 Mkr (-25,0 Mkr).

VäsentligA händelser under FJÄRDE kvartalet

Nytt projektavtal, Kv. Orgelpipan, tecknades med Klövern i december månad.

Under fjärde kvartalet noterade Zengun en ny företagsobligation på Nasdaq om 600 Mkr över fyra år efter att ha löst in den föregående obligationen i förtid. Detta medförde engångskostnader i kvartalet om 20 Mkr. 

Coronapandemin har temporärt medfört väsentligt lägre verksamhet under fjärde kvartalet då orderingången under perioden mar-nov varit rekordlåg. Detta har inneburit en lägre sysselsättning bland medarbetare som avslutat större projekt och inte kunnat påbörja nya projekt då dessa försenats pga Covid-19, samt vissa uppsägningar som inneburit engångskostnader om 7,4 Mkr. Samtidigt har vi en stark orderingång, vilket gjort att vi valt att behålla och satsa på våra medarbetare inför kommande projekt, vilket medfört ökade personalkostnader om 4 Mkr.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

I januari tecknades ett nytt projektavtal för fastigheten Hönsfodret på Södermalm med ett dotterbolag till EQT Real Estate 1.

I januari tecknades ett fas-1 avtal för projekt Kv. Hästen 21 med Pembroke.

I februari tecknades ett fas-2 avtal för projekt Forskaren med Vectura.

Mick Salonen Högberg tillträdde fr o m 2021-01-01 som VD och koncernchef efter Sture Nilsson.

Caroline Sundqvist tillträdde den 2021-01-01 som Hållbarhetschef.

Nyckeltal

FINANSIELL KALENDER 2021
Årsredovisning 30 apr
Delårsrapport januari-mars 2021 26 maj
Delårsrapport januari-juni 2021 27 aug
Delårsrapport januari–september 2021 18 nov


FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Mick Salonen Högberg, VD och koncernchef, +46 70 569 66 73
Stefan Lindh, Ekonomi- och finansdirektör, +46 70 383 16 07

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. Informationen är sådan som Zengun Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 februari 2020 kl. 08.00 CET.

VD-ord

Zengun bygger för framtiden

Verksamheten har utvecklats väl under 2020, den pågående pandemin till trots. Inom vårt huvudsegment, kommersiella fastigheter, ser vi dock att vissa fastighetsägare har ändrat sina investeringsbeslut på grund av avtagande efterfrågan hos befintliga och nya hyresgäster. Många aktörer inom vår bransch upplever därför en minskad orderingång. Genom några nyligen vunna projekt i kombination med ett aldrig tidigare så gediget anbudsarbete med ett flertal nya kunder ser kommande orderstock lovande ut. Vårt koncept, där projekten alltid står i fokus, fortsätter att ge resultat och vi gläder oss över att våra kunder fortsätter att välja Zengun.

Vi inledde de första tre kvartalen med en intensiv produktionstakt i flera stora projekt. Kvartal fyra var enligt förväntan med minskad produktionstakt då flera stora projekt avslutades under hösten. Omsättningen i den operativa verksamheten uppgick till 521,4 Mkr (834,9). EBITDA-resultatet för kvartalet uppgick till -2,1 Mkr (46,1), vilket innebär en EBITDA-marginal om -0,4 procent (5,5). EBITDA exkl engångsposter uppgår till 15,8 Mkr.

Det operativa kassaflödet under fjärde kvartalet uppgick till -44,6 Mkr, vilket innebär att det ackumulerade operativa kassaflödet för årets 12 månader uppgår till 40,8 Mkr.

Fritt översatt betyder Zengun ”hela teamet” och jag är stolt över hur vi mobiliserat oss under detta år. Vi har plockat fram vår kärna; att vi tillsammans som ett team löser de utmaningar vi står inför med innovativa lösningar, beprövande metoder där vi ser förändringar med nyfikenhet istället för passivitet. Detta bidrar till att vi får förtroendet att tillsammans med våra kunder skapa samarbeten som blir till nya referensprojekt, att vi fortsätter bygga vår stad.

Nya projekt

Den försiktiga återhämtningen som vi nyligen tycker oss skönja, har nu börjat synas i orderingången. Vi har tecknat ett Fas-2 avtal med Klövern för ombyggnation av Kv. Orgelpipan 4 samt ett Fas-1 avtal med Fabege om ombyggnation av Kv. Bocken 39. Båda dessa projekt är oerhört spännande och är mitt i Stockholms innerstad. Jag vill poängtera att inledande samarbeten, s k Fas-1, inte redovisas i orderingången. I nuläget bedömer vi att vår Fas-1 portfölj, om den övergår till slutliga projekt, har ett sammanlagt värde om ca 4 Mdr.

*Fas-1 inledande samarbete kring definiering av produkt, projektering systeminköp samt förberedande produktionsarbeten

*Fas-2 produktionsfasen med detaljprojektering i samverkansentreprenader.

Framtid

Coronapandemin kommer att fortsätta påverka marknaden. I vilken utsträckning är dock svårt att bedöma. Jag ser ändå på framtiden med tillförsikt. Vi är ett snabbagerande bolag som är vana att hantera förändringar. Det gångna året har återigen synliggjort vår styrka – att vi drivs av att driva projekt. Vi finner vägar framåt tillsammans med våra långsiktiga och stabila kunder och tillsammans sätter vi hållbarhet högt på agendan. Resultatet av detta är att vi under Q1 ser en mycket stor ökning av orderingången.

Vi går in i det nya året med energi och hunger för att fortsätta bygga Stockholm.

Mick Salonen Högberg
VD och koncernchef

Denna delårsrapport har ej varit föremål för revisorernas granskning.

Zengunkoncernen är en av de ledande byggentreprenörerna i Stockholm. Gruppen driver byggprojekt på uppdrag av välkända aktörer i fastighetsbranschen. Huvudfokus är kommersiella fastigheter, i portföljen finns även bostadsprojekt och projekt inom offentlig sektor. Zengunkoncernen är en komplett leverantör och samarbetspartner med kundnära arbetssätt. Antalet medarbetare är cirka 160 och nettoomsättningen uppgick 2019 till 2,6 miljarder kronor. #zengunbyggerstockholm