Zengun Group AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari till 31 december 2019

Zengun Group AB startade sin verksamhet den 24 maj 2019 då bolaget förvärvade Zengun Group Holding AB (org nr 559050–0699) och dess helägda koncernföretag genom att förvärva samtliga aktier från Segulah fond V. För jämförbarhet visas även finansiell information för den tidigare koncernen Zengun Group Holding AB.

ZENGUN GROUP AB (PUBL)

FJÄRDE KVARTALET

 • Nettoomsättningen uppgick till 834,9 Mkr.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 45,6 Mkr.

PERIODEN 2019-05-24–2019-12-31

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 599,3 Mkr.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 78,5 Mkr.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till minus 25,0 Mkr.

ZENGUN GROUP HOLDING AB (tidigare koncern)

FJÄRDE KVARTALET

 • Nettoomsättningen uppgick till 834,9 (610,1) en ökning med 37 procent eller 224,0 Mkr.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 46,1 Mkr (29,8) motsvarande en EBITDA marginal om 5,5 procent (4,9).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5,5 Mkr (minus 19,3).

JANUARI–DECEMBER

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 579,6 Mkr (2 152,3) en ökning med 20 procent eller 427,3 Mkr.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 121,9 Mkr (119,0) motsvarande en EBITDA marginal om 4,7 procent (5,5).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 94,3 Mkr (11,8).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

 • I oktober slöts totalentreprenadavtal med CA Fastigheter om att uppföra en fastighet med 19 våningar samt ett gårdshus på Södermalm i Stockholm. Totalt planeras cirka 130 bostadslägenheter som ska stå inflyttningsklara hösten 2021.
 • I oktober slöts totalentreprenadavtal med fackförbundet Vision om en ombyggnation av förbundshuset på Kungsgatan i Stockholm.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG

 • RA Bygg, som ingår i Zengunkoncernen slöt i februari ett avtal om att uppföra en ny skolbyggnad med tillhörande idrottshall för Hemsö Fastighets AB.
 • Zengun AB, har i februari slutit avtal med Atrium Ljungberg avseende en om- och tillbyggnad i Sickla Galleria av nya handels- och parkeringsytor.

Zengunkoncernen är en av de ledande byggentreprenörerna i Stockholm. Gruppen driver byggprojekt på uppdrag av välkända aktörer i fastighetsbranschen. Huvudfokus är kommersiella fastigheter, i portföljen finns även bostadsprojekt och projekt inom offentlig sektor. Zengunkoncernen är en komplett leverantör och samarbetspartner med kundnära arbetssätt. Antalet medarbetare är cirka 220 och nettoomsättningen uppgick 2019 till 2,6 miljarder kronor. #zengunbyggerstockholm

NYCKELTAL

FINANSIELL KALENDER 2020 
Årsredovisning 2019 22 april
Delårsrapport januari–mars 14 maj
Delårsrapport januari–juni 27 augusti
Delårsrapport januari–september 11 november

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Sture Nilsson, VD och koncernchef, +46 70 580 04 15
Anna-Carin Bjelkeby, ekonomi- och finansdirektör, +46 70 580 62 25

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. Informationen är sådan som Zengun Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 februari 2020 kl. 07.30 CET.

VD-ord

Starkt helår och bästa kvartalet i Zenguns historia

Zengunkoncernen avslutade året starkt med ett fjärde kvartal som är det bästa kvartalet i vår historia. Kvartalets omsättning om 835 Mkr innebar en organisk tillväxt om hela 37 procent, samtidigt som koncernens hellårsomsättning om 2 580 Mkr motsvarar en organisk tillväxt om 20 procent jämfört med föregående år. Flertalet av våra större projekt har under året varit i faser med hög produktionstakt.

Även lönsamheten är bra. Vi redovisar ett bra och stabilt underliggande resultat med stark marginal både för kvartalet och helåret. Det påbörjade omställningsarbetet för att stärka konceptet inom byggservice och förbättra lönsamheten i RA Bygg har fortsatt under fjärde kvartalet och löper även under 2020.

Vårt arbete med minskad rörelsekapitalbindning och ökat fokus på kassaflödet har gett resultat. Vi redovisar ett tillfredsställande kassaflöde för helåret.

Orderstocken ligger på en oförändrat stark och betryggande nivå i fjärde kvartalet. I vårt huvudsegment som är kommersiella lokaler, ser vi ingen avmattning i marknaden. Vi för dialoger med ett flertal fastighetsägare som har fortsatt offensiva planer och positiv agenda. Behovet av moderna och effektiva kontorslokaler med flexibla lösningar och funktioner driver efterfrågan på både renovering och nybyggnation av kommersiella fastigheter. Likaså bidrar intresset för miljöcertifierade byggnader till marknadstillväxten.

I fjärde kvartalet tecknade vi ett så kallat fas ett-avtal med Fabege om projektering av den fortsatta utbyggnaden av stadsdelen Haga Norra. Vi är redan etablerade i området där vi för närvarande driver flera stora projekt med byggnation av lokaler för Bilia samt bostäder. Det nu aktuella fas ett-avtalet avser huvudsakligen kommersiell utbyggnad.

Vi landade ytterligare två stora uppdrag i fjärde kvartalet. Dels bygger vi för CA Fastigheter det nya landmärket Strato på Södermalm, ett 19 våningar högt torn med bostäder som ska stå inflyttningsklart 2021, dels ansvarar vi även för ombyggnationen av fackförbundet Visions förbundshus på Kungsgatan i centrala Stockholm.

Jag är full av tillförsikt inför det kommande året. Vår verksamhet står stark med en ytterligare breddad kundbas där flera nya projekt kommer att startas upp under året.

Stockholm den 20 februari 2020

Sture Nilsson
VD och koncernchef