Zengun Group AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI TILL 30 SEPTEMBER 2021

”Med en stabil orderingång och ett lönsamt tredje kvartal fortsätter vi driva ett aktivt marknadsarbete. Vi stärker vår organisation för kommande uppdrag och vi fortsätter bygga region Stockholm.” Mick Salonen Högberg, VD och koncernchef

 

TREDJE KVARTALET

         Nettoomsättningen uppgick till 373,1 Mkr (605,9)

         Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 22,5 Mkr (27,9) motsvarande en EBITDA-marginal om 6,0% (4,6)

         Resultat före skatt uppgick till 6,9 Mkr (12,9)

         Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 76,0 Mkr (-45,4)

         Orderingången uppgick till 554 Mkr (158)

         Orderstocken uppgick till 2 852 Mkr (1 302)

 

JANUARI – SEPTEMBER

         Nettoomsättningen uppgick till 1 155,1 Mkr (2 013,3)

         Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 55,1 Mkr (92,3) motsvarande en EBITDA-marginal om 4,8% (4,6%)

         Resultat före skatt uppgick till 7,0 Mkr (47,6)

         Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 75,1 Mkr (114,8)

         Orderingången uppgick till 2 937 Mkr (1 015)

 

VD-ORD

Nu är det tolv år sedan Zengun grundades. Ända sedan starten har vårt mantra varit att alltid gå vår egen väg och aldrig stå still. Det senaste kvartalet har detta varit mer påtagligt än på länge. Affärs- och verksamhetsplanen har analyserats och uppdaterats. Strategiska mål har fastställts och kommunicerats ut i organisationen och vi arbetar hårt med att vara en av byggbranschens främsta tonsättare vad gäller kunskap, samverkan och hållbarhet.

Nya projekt
Målbilden har redan resulterat i flera nya projekt. Vi breddar oss geografiskt och intar Mälardalen med fina förtroendeuppdrag. Round Hill Capital har utsett Zengun att bygga Alstoms nya huvudkontor i Västerås. Kontoret kommer att inrymma deras nya globala teknik- och innovationscenter med fokus på nästa generations energieffektiva elektriska framdrivningssystem.  

Vidare har vi skrivit ett uppdragsavtal med ett bolag inom Magnolia Bostad som omfattar utredningar samt program- och systemhandlingar för en ny skola i Österåkers kommun. Målsättningen är att i nästa steg teckna entreprenadavtal för att tillgodose det ökade behovet av skolor i området.

Hållbarhetsaspekten är en central del i Zenguns affärsmodell, att ta ansvar att bygga hållbart för kommande generationer; ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Ovanstående projekt ligger helt i linje med vår affärsplan. Utöver dessa har vi fått förtroendet att fortsätta bygga i huvudstaden. Inom kort lanserar vi våra hållbarhetsmål, som kommer styra verksamheten mot en grönare framtid.

Organisation
Vårt dotterbolag (tidigare Roland Anderssons Bygg Aktiebolag) som tillhört Zengun-koncernen sedan 2018 och främst erbjuder hyresanpassningar, om- och tillbyggnationer samt byggservicetjänster har bytt namn till Zengun Redo AB och integreras mer i koncernen. Därmed har vi ett brett erbjudande till våra kunder, från mindre ombyggnationer till större byggprojekt.

Vi förstärker vår organisation – vår kunskap – med flera nya medarbetare. I det tredje kvartalet har vi bl.a. rekryterat en Head of People, Helena Swahn Lepre, som tillträder under november månad, samt flera nya projektingenjörer, inköpare samt produktionschefer. Därtill har vi påbörjat flertalet interna och externa utbildningar för att säkerställa en hög och jämn leveransnivå inom koncernen.

Marknad
För närvarande råder det osäkerhet kring Cementas kalkbrytning i Slite på Gotland. Detta försvårar för vår branschorganisation att upprätta en regelrätt konjunkturbedömning för 2022 och framåt. Kalkbrytningen på Gotland är en komplex fråga där flera experter efterfrågar en helhetssyn och hållbara åtgärder för att tillse en stabil cementförsörjning över tid.

Zenguns orderstock är all-time-high och vi ser att det finns fler projekt inom vårt marknadssegment. Med en stabil orderingång och ett lönsamt tredje kvartal fortsätter vi driva ett aktivt marknadsarbete. Vi stärker vår organisation för kommande uppdrag och vi fortsätter bygga region Stockholm.

 

Mick Salonen Högberg

VD och koncernchef

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Mick Salonen Högberg, VD och koncernchef, +46 (0) 70 569 66 73
Stefan Lindh, Ekonomi- och finansdirektör, +46 (0) 70 383 16 07

 

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. Informationen är sådan som Zengun Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 november 2021 kl. 08.00 CET.

 

Zengun drivs av att driva projekt. Vi verkar i region Stockholm i nära samverkan med våra kunder och alltid med projektet och människor i centrum. Vi hjälper fastighetsägare att förädla sitt fastighetsbestånd, genom att i varje projekt erbjuda kunskap och kompetens som samverkans- och hållbarhetspartner under projektets hela livslängd. Vi bygger kommersiella fastigheter blandat med utvalda samhällsfastigheter och bostadsprojekt. Vi arbetar långsiktigt för våra medarbetare, kunder, omgivning och utvecklas ständigt för att göra varje projekt till ett referensprojekt. 2020 omsatte Zengun cirka 2,5 miljarder kronor och hade 180 anställda. #zengunbyggerstockholm