Zengun Group AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI TILL 30 SEPTEMBER 2020

Zengun Group AB startade sin verksamhet den 24 maj 2019 då bolaget förvärvade Zengun Group Holding AB (org nr 559050–0699) och dess helägda koncernföretag genom att förvärva samtliga aktier från Segulah fond V. För jämförbarhet visas även finansiell information för den tidigare koncernen Zengun Group Holding AB.

TREDJE KVARTALET

  • Nettoomsättningen uppgick till 605,9 Mkr (561,0).
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 27,9 Mkr (25,4) motsvarande en EBITDA marginal om 4,6%.
  • Resultat före skatt uppgick till 12,9 Mkr.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -45,4 Mkr (-99,9)

JANUARI-SEPTEMBER

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 013,3 (764,4).
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 92,3 Mkr (32,9) motsvarande en EBITDA marginal om 4,6 procent (4,3).
  • Resultat före skatt uppgick till 47,6 Mkr (10,9).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 114,8 Mkr (-21,8).

VÄSENTLIGT HÄNDELSE UNDER TREDJE KVARTALET

Det nya fas 1-samarbetet med Vectura startades. Detta första steg avser projektering och planering av nybyggnation av Forskaren i Hagastaden.

VÄSENTLIG HÄNDELSE EFTER PERIODENS UTGÅNG

I oktober tecknades ett nytt obligationslån uppgående till 600 Mkr med löptid över fyra år, samtidigt återbetalades tidigare obligationslån. Den nya obligationen kommer noteras på Nasdaq Stockholm.

FINANSIELL KALENDER 2021

Helårsrapport januari–december 2020 24 februari

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Sture Nilsson, VD och koncernchef, +46 70 580 04 15
Stefan Lindh, Ekonomi- och finansdirektör, +46 70 383 16 07
Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. Informationen är sådan som Zengun Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 november 2020 kl. 07.30 CET.

VD-ord

Tillväxten fortsätter i tredje kvartalet

Även i tredje kvartalet har vi befunnit oss i en intensiv produktionsfas i flera stora projekt, och Zengunkoncernen redovisar en fortsatt stark utveckling. Omsättningen i den operativa verksamheten uppgick till 606 Mkr, vilket motsvarar en tillväxt på 8 procent jämfört med samma kvartal föregående år då omsättningen uppgick till 569 Mkr. EBITDA-resultatet för kvartalet uppgick till 27,9 Mkr (25,4), vilket innebär en EBITDA-marginal om 4,6 procent (4,5).

De första nio månaderna innebär därmed en omsättning om 2 013 Mkr, vilket motsvarar en tillväxt om 15 procent jämfört med föregående år, med ett EBITDA-resultat om 92,3 Mkr och en EBITDA-marginal om 4,6 procent.

Det operativa kassaflödet under tredje kvartalet uppgick till -45,4 Mkr, vilket innebär att det ackumulerade operativa kassaflödet för nio månader ändå uppgår till positiva + 114,8 Mkr.

Jag är mycket nöjd med hur vi tack vare våra medarbetares stora engagemang lyckats genomföra våra projekt under den pågående pandemin utan några större produktionsstörningar.

Försiktig återhämtning i marknaden

Vårens och sommarens avvaktande marknad har under september och oktober vänts till en klart ökad aktivitet inför uppstart av nya projekt, kopplat till tron på en successiv återgång till ett mer normalt marknadsläge. De senaste veckornas större spridning av covid-19 innebär dock en ökad osäkerhet i det korta perspektivet inför 2021 samt för planerade projektstarter i Stockholmsområdet. Vi följer denna utveckling noga och har flexibilitet att anpassa verksamheten med projekten i centrum.

Kvartalets orderingång uppgick till drygt 150 Mkr och utgörs främst av löpande tilläggsbeställningar i pågående projekt. Vår orderstock minskade under kvartalet till 1 302 Mkr, jämfört med 1 750 Mkr i föregående kvartal.

Jag vill även uppmärksamma att våra pågående Fas-1 projekt, dvs inledande samarbeten, inte redovisas i orderstocken. Vår och våra kunders avsikt är att efter denna första fas av projektering och planering avtala om och starta entreprenaderna. I nuläget bedömer vi att vår Fas 1-portfölj har ett sammanlagt värde om cirka 4 000 Mkr över de kommande 4 åren. I vår aktuella pipeline av ytterligare projekt finns även andra stora potentiella affärsmöjligheter inför kommande 4-årsperiod.  Zenguns 100-procentiga projektfokus är grunden till alla de spännande projektdialoger vi just nu för tillsammans med våra kunder, trots osäkerheten i marknaden.

Uppstart och slutskeden

Under kvartalet har det nya samarbetet med Vectura kring Forskaren startat. Det är ett riktigt spännande projekt med höga ambitioner. Godkända projektavslut har genomförts i både E04 i Sergelprojektet samt Kv Nöten i Solna Strand. I oktober har även E01 i Sergelprojektet samt ”Stockholm Vatten” på Torsgatan överlämnats till Vasakronan respektive Castellum.

Finansiell plattform för långsiktig stabilitet

I oktober tecknade vi ett nytt obligationslån för de kommande fyra åren, samtidigt som vi återbetalade det tidigare lånet. Därmed har vi en långsiktig stabil finansiell bas för Zenguns mål att fortsätta bygga Stockholm.

Sture Nilsson, VD och koncernchef
Zengunkoncernen är en av de ledande byggentreprenörerna i Stockholm. Gruppen driver byggprojekt på uppdrag av välkända aktörer i fastighetsbranschen. Huvudfokus är kommersiella fastigheter, i portföljen finns även bostadsprojekt och projekt inom offentlig sektor. Zengunkoncernen är en komplett leverantör och samarbetspartner med kundnära arbetssätt. Antalet medarbetare är cirka 200 och nettoomsättningen uppgick 2019 till 2,6 miljarder kronor. #zengunbyggerstockholm