Zengun Group AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI TILL 30 JUNI 2021

”Vi har under kvartalet fått fortsatt förtroende av våra beställare. Vår orderstock och orderingång är uppe på rekordnivåer och vi är på väg ur en period med lägre produktionstakt.” Mick Salonen Högberg, VD och koncernchef

ANDRA KVARTALET

 • Nettoomsättningen uppgick till 420,1 Mkr (709,9).
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 22,3 Mkr (28,7) motsvarande en EBITDA-marginal om 5,3% (4,0).
 • Resultat före skatt uppgick till 6,7 Mkr (13,3).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -18,3 Mkr (62,7).
 • Orderingången uppgick till 972 Mkr (320).

FÖRSTA HALVÅRET

 • Nettoomsättningen uppgick till 781,9 Mkr (1 407,4)
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 32,6 Mkr (64,3 Mkr) motsvarande en EBITDA-marginal om 4,2% (4,6%).
 • Resultat före skatt uppgick till 0,0 Mkr (34,7).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,0 Mkr (160,3).
 • Orderingången uppgick till 2 382 Mkr (857).
 • Orderstocken uppgick till 2 673 Mkr (1 750).

VD-ORD

Vi bygger för framtiden

Vi har haft en tuff period en tid nu, dels i samhället i stort, och dels som bolag då produktionstakten har varit lägre än önskat. På Zengun har vi dock valt att utnyttja denna period till att investera och satsa inför framtiden. Vi investerar i vår personal och vi satsar på att vara delaktiga i att utveckla arbetssätt för att skapa en hållbar byggbransch.

Vi hjälper fastighetsägare att förädla sitt fastighetsbestånd genom att i varje projekt erbjuda kunskap och kompetens som samverkans- och hållbarhetspartner under projektets hela livslängd. Vi arbetar långsiktigt för våra medarbetare, kunder och omgivning och utvecklas ständigt för att göra varje projekt till ett referensprojekt.

Vi har under kvartalet fått fortsatt förtroende av våra beställare. Vår orderstock och orderingång är uppe på rekordnivåer och vi är på väg ur en period med lägre produktionstakt orsakad av att större projekt färdigställdes under 2020 samtidigt som ett antal projektstarter flyttades fram.

Hållbar utveckling

Sedan i våras har vi, tillsammans med Fabege, engagerat oss i innovationsprojektet ”Återhus – att bygga hus av hus”. I Haga Norra-området bygger vi Hållbarhetshuset som är ett pilotprojekt. Projektets målsättning är att möjliggöra återbruk av tunga byggnadsdelar av främst stål och betong från rivning av befintliga byggnader. Detta innebär stora miljövinster i form av minskade koldioxidutsläpp och minimerade mängder rivnings- och byggavfall. Detta är ett mycket intressant projekt att följa och högaktuellt; inte minst efter debatten kring FN:s klimatrapport och Sveriges cementförsörjning.

Hållbar utveckling behöver dock också inbegripa social hållbarhet. Vi har ingått i ett samarbete med Värmeverket i Bredäng där ambitionen är att bygga ett nytt ”Fryshus-koncept” där ungdomar och kultur samverkar med näringslivet. Tillsammans med den sociala entreprenören Leo Razzak, som driver verksamheten idag på plats, är tanken att vi ska utveckla projektet från detaljplaneskedet och framåt.

Nya projekt

Orderstocken fortsätter att fyllas på med större projekt och avrop. Bland annat har ett Fas 1-avtal övergått till Fas 2 där vi hjälper Fabege att utveckla kv. Bocken 39 på Kungsgatan i centrala Stockholm. Vi har också ingått avtal om en större totalentreprenad i samverkan som innefattar en om- och tillbyggnation såväl som exteriöra arbeten.

Medarbetare

Våra medarbetare är alltid det viktigaste vi har. Det är våra medarbetare som driver våra projekt, bygger samarbeten och är med och utvecklar branschen. Vi är trygga i vårt val av affärsidé och vi satsar och tror på en än mer gynnsam framtid. Efter kvartalets utgång har vi fortsatt att stärka bolagsledningen med en ny arbetschef, Kajsa Flack. Vi fortsätter bygga region Stockholm och vår organisation för framtiden.

Mick Salonen Högberg
VD och koncernchef

 

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. Informationen är sådan som Zengun Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2021 kl. 08.00 CEST.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Mick Salonen Högberg, VD och koncernchef +46 (0) 70 569 66 73
Stefan Lindh, Ekonomi- och finansdirektör, +46 (0) 70 383 16 07