Zengun Group AB (publ) – Delårsrapport för perioden 1 januari till 30 juni 2020

Zengun Group AB startade sin verksamhet den 24 maj 2019 då bolaget förvärvade Zengun Group Holding AB (org nr 559050–0699) och dess helägda koncernföretag genom att förvärva samtliga aktier från Segulah fond V. För jämförbarhet visas även finansiell information för den tidigare koncernen Zengun Group Holding AB.

ANDRA KVARTALET

 • Nettoomsättningen uppgick till 709,9 Mkr (203,3).
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 28,7 Mkr (7,5) motsvarande en EBITDA marginal om 4,0 (3,7) procent.
 • Resultat före skatt uppgick till 13,3 Mkr.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 62,7 Mkr (78,1)

FÖRSTA HALVÅRET

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 407,4 (203,3).
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 64,3 Mkr (7,5) motsvarande en EBITDA marginal om 4,6 procent (3,7).
 • Resultat före skatt uppgick till 34,7 Mkr (13,3).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 160,3 Mkr (78,1).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

 • Avtal slöts med Fabege om ombyggnation av en kontorsfastighet på Gårdsvägen i det växande området Arenastaden i Solna. Kontraktet har ett ordervärde om drygt 140 Mkr.
 • Ekonomi- och finansdirektör Anna-Carin Bjelkeby lämnar sitt uppdrag på egen begäran. Hon kvarstår i rollen till den 31 augusti. Som ersättare tillträder Stefan Lindh som varit med från starten av Zengun.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Ett samarbetsavtal har tecknats med Vectura fastigheter avseende projektering och planering av nybyggnationen av Forskaren i Hagastaden.

FINANSIELL KALENDER 2020

Delårsrapport januari–september                  11 november

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Sture Nilsson, VD och koncernchef, +46 70 580 04 15
Anna-Carin Bjelkeby, ekonomi- och finansdirektör, +46 70 580 62 25

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. Informationen är sådan som Zengun Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2020 kl. 07.30 CET.

VD-ord

Fortsatt tillväxt i andra kvartalet

Zengunkoncernen redovisar en fortsatt stark utveckling i andra kvartalet 2020. Omsättningen i den operativa verksamheten uppgick till 710 Mkr, vilket motsvarar en tillväxt på 19 procent jämfört med samma kvartal föregående år, då omsättningen uppgick till 599 Mkr. EBITDA-resultatet för kvartalet uppgick till 25,6 Mkr (24,1), vilket innebär en EBITDA-marginal om 4,1 procent (4,0).

Vi kan därmed summera ett första halvår med en omsättning om 1 407,4 Mkr, vilket motsvarar en tillväxt om 19 procent jämfört med föregående år, med ett EBITDA-resultat om 64,3 Mkr och en EBITDA marginal om 4,6 procent. Vårt arbete för att stärka lönsamheten i RA Bygg har varit framgångsrikt, bolaget redovisar en EBITDA-marginal på 4,6 procent för årets första sex månader. Det operativa kassaflödet under andra kvartalet uppgick till 62,7 Mkr, vilket innebär att första halvårets operativa kassaflöden uppgick till hela 160,3 Mkr, en mycket glädjande nivå.

Nytt samarbete och nya projekt

Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 1 750 Mkr, att jämföra med 2 140 Mkr föregående kvartal. Orderingången under perioden uppgick till cirka 300 Mkr, där avtalet med Fabege avseende ombyggnation av en kontorsfastighet i Arenastaden var vår enskilt största order med en ordersumma på cirka 140 Mkr. Fastigheten kommer bland annat att inrymma Fabeges nya huvudkontor.

Det är med stor glädje jag också kan berätta om vårt nya samarbete med Investorägda Vectura Fastigheter och nybyggnationen av deras stora satsning Forskaren i Hagastaden, en ny samlingsplats inom life science. Arbetet har inletts med projektering och planläggning. Den gemensamma intentionen är att senare under året sluta entreprenadavtal om byggnation med en projekttid om cirka tre år.

Framtida marknad

Den pågående pandemin gör marknadsutvecklingen svårbedömd. Inför hösten uppfattar vi sentimentet i marknaden som mer avvaktande än tidigare, och vissa planerade projektstarter i Stockholmsområdet kan komma att senareläggas.

Vi har hittills kunnat hålla en hög produktionstakt då vi bland annat befinner oss i intensiva slutskeden i fyra stora projekt, och vi kan se tillbaka på några exceptionellt starka år med tillväxt på uppemot 20 procent per år. Tittar vi framåt kommer vi att gå in i en ny period där ett antal av våra större projekt inför kommande år ännu befinner sig i projekterings- och planeringsfaser, förutom redan nämnda Vectura, bland annat Haga Norra för Fabege och Orgelpipan för Klövern, vilka ännu inte är redovisade i vår orderstock. De bedömda totala entreprenadvolymerna i dessa nu påbörjade projektsamarbeten uppgår till en högre nivå än vi tidigare haft.

Vår ambition är att på bästa sätt kunna bidra till positiva samarbeten så att Stockholm fortsätter byggas!

Sture Nilsson
VD och koncernchef

Zengunkoncernen är en av de ledande byggentreprenörerna i Stockholm. Gruppen driver byggprojekt på uppdrag av välkända aktörer i fastighetsbranschen. Huvudfokus är kommersiella fastigheter, i portföljen finns även bostadsprojekt och projekt inom offentlig sektor. Zengunkoncernen är en komplett leverantör och samarbetspartner med kundnära arbetssätt. Antalet medarbetare är cirka 200 och nettoomsättningen uppgick 2019 till 2,6 miljarder kronor. #zengunbyggerstockholm