Zengun Group AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR DET FJÄRDE KVARTALET OCH HELÅRET 2021

”Zengun har länge haft siktet inställt på att bredda sin hemmamarknad. Vi har sagt att vi ska följa våra kunder – och nu realiserar vi det.” Mick Salonen Högberg, VD och koncernchef

FJÄRDE KVARTALET

•         Nettoomsättningen uppgick till 622,0 Mkr (521,4)

•         Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 26,3 Mkr (-2,3) motsvarande en EBITDA-marginal om 4,2% (-0,4%)

•         Resultat före skatt uppgick till 9,2 Mkr (-41,7)

•         Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,0 Mkr (-51,0)

•         Orderingången uppgick till 1 073 Mkr (302)

•         Orderstocken uppgick till 3 244 Mkr (1 082)

JANUARI – DECEMBER

•         Nettoomsättningen uppgick till 1 777,1 Mkr (2 534,7)

•         Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 81,4 Mkr (90,0) motsvarande en EBITDA-marginal om 4,6% (3,5%)

•         Resultat före skatt uppgick till 16,1 Mkr (6,0)

•         Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 73,1 Mkr (63,8)

•         Orderingången uppgick till 3 967 Mkr (1 317)

VD-ORD

Samverkan – vår modell
Under december slöt vi vårt historiskt enskilt största avtal avseende Haga norra kv. 1 i Stora Frösunda med Fabege. Uppdraget omfattar uppförande av ett kontorshus med underliggande garage med stark miljöprofil och en fasad i återbrukat tegel. Ordervolymen uppgår till ca 1 miljard kronor, och ska stå klart för inflyttning i början av 2024. Vi är mycket stolta över att få fortsatt förtroende att driva stadsutvecklingen i Haga Norra i nära samverkan med Fabege och med fokus på hållbarhet.

Hållbarhetsmål
Hållbarhet är en självklar del i Zenguns affärsmodell. Under de senaste åren har vi arbetat med att bl.a. kartlägga verksamhetens utsläpp och identifiera betydande utsläppsfaktorer och åtgärder. Vi har format relevanta och långsiktiga mål som går i linje med den klimatomställning vi står inför. Under det fjärde kvartalet presenterades våra hållbarhetsmål med tydliga målsättningar om koldioxidreduktion och materialval för 2025 resp. 2030. Inom ramen för vårt hållbarhetsarbete har vi även långsiktiga mål kring social hållbarhet bl.a. för att säkerställa socialt ansvarstagande i hela leverantörskedjan och främja medarbetarhälsa. Vi vill bidra till att bygga ett hållbart samhälle och vi arbetar proaktivt med att engagera samarbetspartners och underentreprenörer i arbetet.

Hög orderingång och rekordstor orderstock
Det gångna året har präglats av en oviss marknad och osäkra materialpriser. Efter flera kvartal med lägre produktionstakt är vi nu tillbaka på en högre omsättningsnivå under årets sista kvartal. Vi omsatte 622 Mkr under det fjärde kvartalet jämfört med 521 Mkr under motsvarande period föregående år. Vi avslutar även året med en rekordstor orderstock, vilket gör att vi ser med tillförsikt på framtiden.

Vi breddar vår hemmamarknad
Vi fortsätter att växa i takt med Stockholm och breddar vår hemmamarknad till att innefatta hela regionen. Först ut var Västerås, där vi är utsedda att bygga Alstoms nya huvudkontor, och nu har vi även slutit avtal i Uppsala. Åtagandet innefattar en lokalanpassning på totalentreprenad i Bonnier Fastigheters befintliga fastighet Kv. Kungsängen 15:1, med ett av Uppsalas bästa kontorslägen. Entreprenaden omfattar projektering och genomförande av ca 2 000 kvm och beräknas vara färdigställt under hösten 2022.

Zengun har länge haft siktet inställt på att bredda sin hemmamarknad. Vi har sagt att vi ska följa våra kunder – och nu realiserar vi det. Vi har arbetat metodiskt för att möta upp den ökade efterfrågan och på ett betryggande sätt utöka verksamheten. Vår orderstock är rekordstor och vi ska förvalta den väl för att få förnyat förtroende. Genom att behålla våra egna stjärnor och tillföra strategiska rekryteringar säkerställer vi fortsatt hög kvalitet i alla led, med projekt som levereras i tid, till nöjda kunder.

Mick Salonen Högberg

VD och koncernchef

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Mick Salonen Högberg, VD och koncernchef, +46 (0) 70 569 66 73
Stefan Lindh, Ekonomi- och finansdirektör, +46 (0) 70 383 16 07

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. Informationen är sådan som Zengun Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 februari 2022 kl. 08.00 CET.

Zengun drivs av att driva projekt. Vi verkar i region Stockholm i nära samverkan med våra kunder och alltid med projektet och människor i centrum. Vi hjälper fastighetsägare att förädla sitt fastighetsbestånd, genom att i varje projekt erbjuda kunskap och kompetens som samverkans- och hållbarhetspartner under projektets hela livslängd. Vi bygger kommersiella fastigheter blandat med utvalda samhällsfastigheter och bostadsprojekt. Vi arbetar långsiktigt för våra medarbetare, kunder, omgivning och utvecklas ständigt för att göra varje projekt till ett referensprojekt. 2020 omsatte Zengun cirka 2,5 miljarder kronor och hade 180 anställda. #zengunbyggerstockholm