Zengun Group AB (publ) årsstämma 2021

Vid årsstämma i Zengun Group AB (publ) den 22 april 2021, beslutades att fastställa moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2020. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Stämman beslutade att behandla vinsten i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att vinsten överförs i ny räkning, vilket tillstyrkts av revisorn.

Befintliga styrelseledamöter Ulf Jonsson, Henrik Lif, Cecilia Safaee, Jan Örnevik och Tobias Örnevik omvaldes för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Jan Örnevik omvaldes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade om höjt arvode för styrelsens ordförande till 200 000 kr och att styrelsearvodet för övriga ledamöter oförändrat ska uppgå till 160 000 kr per ledamot.

Stämman beslutade att till revisor omvälja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Magnus Svensson Henryson som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mick Salonen Högberg, VD och koncernchef +46 (0) 70 569 66 73
Stefan Lindh, Ekonomi- och finansdirektör +46 (0) 70 383 16 07

Zengunkoncernen är en av de ledande byggentreprenörerna i Stockholm. Koncernen driver byggprojekt på uppdrag av välkända aktörer i fastighetsbranschen. Huvudfokus är kommersiella fastigheter, i portföljen finns även bostadsprojekt och projekt inom offentlig sektor. Zengunkoncernen är en komplett leverantör och samarbetspartner med kundnära arbetssätt som en viktig del i affärsidén. Antalet medarbetare är cirka 160 och nettoomsättningen uppgick 2020 till ca 2,5 miljarder kronor. #zengunbyggerstockholm