Zengun Group AB årsstämma 2020

Vid årsstämma i Zengun Group AB (publ) den 21 april 2020, beslutades att styrelsen ska bestå av fem ledamöter, utan suppleanter. Styrelseledamöterna Jan Örnevik, Ulf Jonsson, Henrik Lif, Cecilia Safae och Tobias Örnevik omvaldes. Jan Örnevik omvaldes till styrelsens ordförande.

Den föreslagna vinstdispositionen godkändes och årets vinst överförs i ny räkning.

Stämman beslutade att styrelsearvodet oförändrat ska uppgå till 160 000 kr per ledamot inklusive styrelsens ordförande.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB utsågs revisor intill nästkommande årsstämma. Huvudansvarig revisor är auktoriserad revisor Magnus Svensson Henryson.
 

Protokoll från årsstämman finns att läsa i sin helhet på webbplatsen: www.zengun.se
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sture Nilsson, VD och koncernchef +46 (0)70 580 04 15
Anna-Carin Bjelkeby, Ekonomi- och finansdirektör +46 (0) 70 580 62 25

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. Informationen är sådan som Zengun Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 april 2020 kl. 07.30 CEST.

 
Zengunkoncernen är en av de ledande byggentreprenörerna i Stockholm. Gruppen driver byggprojekt på uppdrag av välkända aktörer i fastighetsbranschen. Huvudfokus är kommersiella fastigheter, i portföljen finns även bostadsprojekt och projekt inom offentlig sektor. Zengunkoncernen är en komplett leverantör och samarbetspartner med kundnära arbetssätt. Antalet medarbetare är cirka 220 och nettoomsättningen uppgick 2019 till 2,6 miljarder kronor. #zengunbyggerstockholm