Obligation

Emittent

Zengun Group AB (publ), org. nr: 559177-5282, (“Zengun”).

Obligationerna

Zenguns upp till 1 000 miljoner SEK seniora säkerställda obligationer med ISIN: SE0014991220 (”Obligationerna”)

Överlåtbarhet

Obligationerna är fritt överlåtbara, innehavare kan dock, om tillämpligt, vara föremål för lokal lagstiftning enligt vilken Obligationerna är underkastade förvärvs- eller överlåtelserestriktioner. Varje Obligationsinnehavare måste säkerställa efterlevnaden av sådana restriktioner på egen risk och bekostnad.

Emissionsvolym

Den initiala emissionsvolymen är 600 miljoner SEK, men efterföljande emissioner inom ramverket om totalt 1 000 miljoner SEK är möjliga.

Första Emissionsdag

19 oktober 2020.

Valuta, nominellt belopp

Obligationerna är denominerade i svenska kronor.
Det nominella beloppet för varje Obligation är initialt 1,25 miljoner SEK.
Det sammanlagda nominella beloppet för Obligationerna är initialt 600 miljoner SEK, och det högsta tillåtna sammanlagda nominella beloppet för Obligationerna är 1 000 miljoner SEK.

Ränta

Obligationerna löper med rörlig ränta om STIBOR 3m + 7 procent årligen.

Slutliga Återbetalningsdagen

19 oktober 2024 (fyra (4) år efter den första emissionsdagen (19 oktober 2020)).

Förtida inlösen på Zenguns begäran

Kan ske i enlighet med punkterna 9.3-9.4 i de fullständiga obligationsvillkoren.

Uppsägningsgrunder

Uppsägningsgrunder som finns tillgängliga under villkoren framgår av punkt 14 i de fullständiga obligationsvillkoren.

Kreditbetyg (rating)

Varken Zengun eller Obligationerna har erhållit kreditbetyg.

Värdepapperscentral

Inga fysiska obligationer har utfärdats. Obligationerna ska därför registreras hos Euroclear Sweden AB i enlighet med Lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, och för obligationsinnehavarnas räkning vara registrerade på deras respektive avstämningskonton. Begäran om viss registreringsåtgärd avseende Obligationerna ska riktas till kontoförande institut.