Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö (KMA)

Kvalitet

En förutsättning för att Zenguns kunder ska återkomma är att alla Zenguns leveranser är av god kvalitet. Nyckelorden i bolagets kvalitetssträvande är:

  • långsiktiga kundrelationer
  • hög kompetens
  • en öppen och rak kommunikation
  • motiverade medarbetare som samarbetar prestigelöst

Det är Zenguns policy att enbart leverera projekt med god och jämn kvalitet, varför bolaget valt att certifiera sig enligt ISO9001. Projekten ska överensstämma med kundens uttalade och outtalade förväntningar, behov, avtalade specifikationer och gällande författningar. Zenguns ambition är att framstå som den bästa leverantören med projekt som överträffar kundens förväntningar.

Miljö

Zenguns miljöarbete bygger på en successiv miljöanpassning av verksamheten. För att åstadkomma positiva förändringar är de små vardagliga miljöåtgärderna minst lika viktiga som stora förändringar. Summan av alla åtgärder ska leda Zenguns miljöarbete framåt och innebära att ständiga förbättringar uppnås, vilket också återspeglas i bolagets miljöcertifiering enligt ISO 14001. Zengun ska se till att kundens krav på miljöarbete blir tillgodosedda i projekten och verksamheten ska präglas av ett förebyggande och återkommande miljöarbete och ses som en process av ständigt pågående förbättringar.

Arbetsmiljö

En av grundstenarna och framgångsfaktorerna för Zenguns verksamhet är att ha att ett aktivt arbetsmiljöarbete där säkerhetsfrågorna ska vara överordnade. Bolaget är övertygade om att arbetsplatser blir både säkrare och mer hälsosamma genom att involvera alla som jobbar i eller med Zengun. Arbetet med att förbättra säkerheten i det dagliga arbetet pågår ständigt och nyligen certifierade sig bolaget enligt ISO 45001 som är ett verktyg för organisationer att arbeta systematiskt med att stärka den fysiska och sociala hälsan på arbetsplatsen. Genom att certifiera sig enligt standarden visar Zengun att man arbetar systematiskt med arbetsmiljö.

Läs mer om Zenguns arbetsmiljö i arbetsmiljöpolicyn