Koncernledning Zengun Group AB

Sture Nilsson
Sture Nilsson
VD och koncernchef
Jag förstår
Sture Nilsson
Sture Nilsson
VD och koncernchef

Född 1958.

Utbildning/bakgrund: Sture är utbildad civilekonom från Uppsala Universitet. Han har verkat i ett antal företag som controller, Ekonomi- och finansdirektör samt affärsområdeschef och VD. Sture var regionchef inom Veidekke Entreprenad åren 2013–2018.

Pågående uppdrag: Inga

Obligationsinnehav: 3 000 obligationer till ett värde om 3,0 MKR (via bolag)
Innehav i emittenten: Sture Nilsson äger inga aktier direkt i emittenten. Sture Nilsson äger dock indirekt (via bolag) 0,6% av rösterna och 0,8% av kapitalet i emittentens moderbolag Zengun Group Parent AB.

Stefan Lindh
Stefan Lindh
Ekonomi- och finansdirektör. Anställd 2010.
Jag förstår
Stefan Lindh
Stefan Lindh
Ekonomi- och finansdirektör. Anställd 2010.

Född 1966

Utbildning/bakgrund: Stefan är gymnasieekonom samt har ströutbildningar från Uppsala universitet samt Marinens officershögskola. Han är den sista av de fem ursprungliga grundarna. Tidigare erfarenhet som ekonom i olika befattningar från bl a Schenker Transport (6 år) samt Skanska (12 år). Stefan var CFO på Zengun AB mellan åren 2010-2016.

Innehav i emittenten: Stefan Lindh äger inga aktier direkt i emittenten. Stefan Lindh äger dock indirekt (via bolag) äger han 2,6% av rösterna och 2,7% av kapitalet i moderbolaget Zengun Group Parent AB.