Delårsrapport för perioden 1 januari till 30 september 2019

Zengun Group AB startade sin verksamhet den 24 maj 2019 då bolaget förvärvade Zengun Group Holding AB (org nr 559050-0699) och dess helägda koncernföretag genom att förvärva samtliga aktier från Segulah fond V. För jämförbarhet visas även finansiell information för den tidigare koncernen Zengun Group Holding AB.

ZENGUN Group AB (publ)

Tredje kvartalet

• Nettoomsättningen uppgick till 561,0 Mkr.
• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 25,4 Mkr.

Perioden 2019-05-24–2019-09-30

• Nettoomsättningen uppgick till 764,4 Mkr.
• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 32,9 Mkr.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till minus 21,8 Mkr.

ZENGUN Group Holding AB (tidigare koncern)

Tredje kvartalet

• Nettoomsättningen uppgick till 561,0 (528,1) en ökning med 6 procent eller 33,0 Mkr.
• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 25,7 Mkr (25,7).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till minus 86,3 Mkr (52,8).

Januari-september

• Nettoomsättningen uppgick till 1 744,7 Mkr (1 542,1) en ökning med 13 procent eller 202,6 Mkr.
• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 75,8 Mkr (89,2).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 88,8 Mkr (31,2).

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

  • Vid en extra bolagsstämma den 22 augusti utsågs Jan Örnevik till ny ordförande och Cecilia Safaee till ny styrelseledamot.
  • I september slöts avtal om färdigställande av drygt 420 lägenheter i Haga Norra i Stockholm för bostadsutvecklaren Brabo i samverkan med Fabege.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

  • I oktober slöts totalentreprenadavtal med CA Fastigheter om att bygga ett torn med 19 våningar samt ett gårdshus på Södermalm i Stockholm. Totalt planeras cirka 130 bostadslägenheter som ska stå inflyttningsklara hösten 2021.
  • I oktober slöts totalentreprenadavtal med fackförbundet Vision om en ombyggnation av förbundshuset på Kungsgatan i Stockholm.

VD-ord:

Intensiv produktionsfas och nya uppdrag

Under det tredje kvartalet fortsatte den höga produktionstakt som vi sett hittills under året, och perioden avslutades med en riktigt stark septembermånad. Den operativa verksamheten ökade omsättningen i kvartalet med 6 procent och under niomånadersperioden med 13 procent jämfört med föregående år.

Vi gör ett bra underliggande resultat med en stabil, bra marginal. Dock påverkas vår totala marginal av svag lönsamhet i RA Bygg. Det påbörjade omställningsarbetet för att stärka konceptet inom byggservice och förbättra lönsamheten i RA Bygg fortgår under hösten.

Vårt ökade fokus på kassaflöde och minskad rörelsekapitalbindning har gett resultat. Kassaflödet under årets första nio månader är på en bra och stabil nivå. Jag känner mig trygg med det arbete som lagts ner. Den tillfälliga nedgången under tredje kvartalet förklaras av hög kapitalbindning i kundfordringar eftersom en stor del av kvartalets fakturering skedde i september.

Det är fortsatt positivt tryck på den marknad där vi befinner oss, majoriteten av våra projekt genomförs i Stockholms city. Huvuddelen av våra pågående projekt utgörs av ombyggnation av kommersiella fastigheter. Behovet är stort av omställning och anpassning av befintliga lokaler för att uppnå större flexibilitet och effektivitet. Våra kunder agerar fortsatt offensivt och vi ser ingen avmattning i marknaden. Vi fortsätter självklart att följa marknaden noga.

Vår orderstock är fortsatt stark. I september utökades vårt uppdrag för Brabo och Fabege med invändigt färdigställande av de drygt 420 lägenheter vi uppför i Haga Norra i Solna. Vi är etablerade på platsen sedan våren 2018 när vi inledde projekteringen för Bilias anläggning och har drivit arbetet i flera steg. Att vi nu fått fortsatt förtroende att färdigställa de bostäder vi påbörjat är mycket glädjande och ett kvitto på att vårt fokuserade arbetssätt med nära samarbete med kunder och andra intressenter ger resultat.

Ytterligare två större uppdrag undertecknades i inledningen av fjärde kvartalet. Det blir Zengun som bygger det nya landmärket Strato på uppdrag av CA Fastigheter. Mitt på Södermalm, vid Zinkensdamm, ska vi bygga ett unikt torn med 19 våningsplan samt ett intilliggande gårdshus, där sammanlagt cirka 130 bostadslägenheter ska stå inflyttningsklara hösten 2021. Vi har också avtalat med fackförbundet Vision att bygga om deras förbundshus på Kungsgatan i centrala Stockholm. I båda projekten har Zengun genomfört en inledande projekteringsfas och därefter överenskommit om entreprenadavtal. Båda uppdragen genomförs som totalentreprenader i samverkan.

Den underliggande verksamheten är stark och framåt ser vi fortsatt intensiv produktion i många av våra större projekt parallellt med många spännande projektmöjligheter tillsammans med våra offensiva kunder.

Sture Nilsson
VD och koncernchef

För mer information vänligen kontakta:
Sture Nilsson, VD och koncernchef, +46 70 580 04 15
Anna-Carin Bjelkeby, ekonomi- och finansdirektör, +46 70 580 62 25

Finansiell kalender 2020

Helårsrapport januari–december 2019              21 februari
Årsredovisning 2019                                          22 april
Delårsrapport januari–mars                               14 maj
Delårsrapport januari–juni                                  27 augusti
Delårsrapport januari–september                      11 november

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. Informationen är sådan som Zengun Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 november 2019 kl. 07.30 CET.

Zengun är en av de ledande byggentreprenörerna i region Stockholm. Företaget driver byggprojekt på uppdrag av välkända aktörer i fastighetsbranschen. Huvudfokus är kommersiella fastigheter, i portföljen finns även bostadsprojekt och projekt inom offentlig sektor. Zengun är en komplett leverantör och samarbetspartner med kundnära arbetssätt som en viktig del i affärsidén. Antalet medarbetare är cirka 200 och intäkterna drygt 2 miljarder kronor per år. #zengunbyggerstockholm