Beslut vid Zengun Group ABs årsstämma 6 maj 2022

Vid årsstämma i Zengun Group AB (publ) den 6 maj 2022, beslutades att fastställa moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2021. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Stämman beslutade att behandla vinsten i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att vinsten överförs i ny räkning, vilket tillstyrkts av revisorn.

Befintliga styrelseledamöter Ulf Jonsson, Henrik Lif, Cecilia Safaee, Jan Örnevik och Tobias Örnevik omvaldes för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Jan Örnevik omvaldes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att arvodet för styrelsens ordförande ska uppgå till 200 000 kr och att styrelsearvodet för övriga ledamöter ska uppgå till 160 000 kr per ledamot.

Stämman beslutade att till revisor omvälja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Magnus Svensson Henryson som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

 

Protokoll från stämman med fullständiga beslut kommer att göras tillgängligt på bolagets webbplats www.zengun.se.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mick Salonen Högberg, VD och koncernchef, +46 (0) 70 569 66 73
Stefan Lindh, Ekonomi- och finansdirektör, +46 (0) 70 383 16 07
 

 

Zengun drivs av att driva projekt. Vi verkar i region Stockholm i nära samverkan med våra kunder och alltid med projektet och människor i centrum. Vi hjälper fastighetsägare att förädla sitt fastighetsbestånd, genom att i varje projekt erbjuda kunskap och kompetens som samverkans- och hållbarhetspartner under projektets hela livslängd. Vi bygger kommersiella fastigheter blandat med utvalda samhällsfastigheter och bostadsprojekt. Vi arbetar långsiktigt för våra medarbetare, kunder, omgivning och utvecklas ständigt för att göra varje projekt till ett referensprojekt. 2021 omsatte Zengun cirka 1,8 miljarder kronor och hade 130 anställda. #zengunbyggerstaden