Beslut vid Zengun Group ABs årsstämma 12 maj 2023

Vid årsstämma i Zengun Group AB (publ) den 12 maj 2023, beslutades att fastställa moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2022. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Stämman beslutade att behandla vinsten i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att vinsten överförs i ny räkning, vilket tillstyrkts av revisorn.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter, utan suppleanter. Stämman omvalde Ulf Jonsson, Henrik Lif, Cecilia Safaee och Tobias Örnevik till styrelseledamöter och valde Ulf Jonsson till ny styrelseordförande.

Stämman beslutade att arvodet för styrelsens ordförande ska uppgå till 300 000 kr och att styrelsearvodet för övriga ledamöter ska uppgå till 160 000 kr per ledamot.

Stämman beslutade att till revisor omvälja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Camilla Samuelsson som ny huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

 

Protokoll från stämman med fullständiga beslut kommer att göras tillgängligt på bolagets webbplats www.zengun.se.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mick Salonen, VD och koncernchef, +46 (0) 70 569 66 73
Oskar Björklund, CFO, +46 (0) 79 072 84 57

 

Zengun drivs av att driva projekt. Vi verkar i Stockholm och Mälardalen i nära samverkan med våra kunder och alltid med projektet och människor i centrum. Vi hjälper fastighetsägare att förädla sitt fastighetsbestånd, genom att i varje projekt erbjuda kunskap och kompetens som samverkans- och hållbarhetspartner under projektets hela livslängd. Vi bygger kommersiella fastigheter blandat med utvalda samhällsfastigheter och bostadsprojekt. Vi arbetar långsiktigt för våra medarbetare, kunder, omgivning och utvecklas ständigt för att göra varje projekt till ett referensprojekt. 2022 omsatte Zengun cirka 2,5 miljarder kronor och hade 150 anställda. #zengunbyggerstaden