Arbetsmiljöpolicy

Syfte

Denna policy reglerar vårt sätt att arbeta med arbetsmiljö, som ska ingå som en integrerad och naturlig del i företagets totala verksamhet.

Tillvägagångssätt

För att säkerställa en god och välintegrerad arbetsmiljö ska frågorna angående detta behandlas i direkt anslutning till de vardagliga frågorna. Grundläggande i verksamheten är att förebygga ohälsa och skador till följd av arbetet.

Det är chefens ansvar att tillsätta den kompetens och den organisation som tillgodoser en god och säker arbetsmiljö för samtliga inom organisationen. Samtliga chefer och övriga ansvariga inom Zengun ska ha kompetens, resurser och befogenhet att lösa arbetsuppgifter på ett, ur arbetsmiljöhänseende, riktigt sätt. Zenguns verksamhet ska präglas av ett förebyggande och återkommande arbetsmiljöarbete, där säkerhet alltid har högsta prioritet.

Arbetsmiljöansvaret sker enligt schemat presenterat nedan. Delegering mellan respektive Affärsenhetschef till Projektchef/Produktionschef är valfri. Ansvaret kan därmed stanna hos Affärsenhetschefen om denne inte väljer att delegera det vidare.

zengun-sustainability-sv

Arbetsmiljöarbetet ska följa gällande arbetsmiljölagstiftning, som är ett minimikrav. En bra arbetsmiljö är även ur ekonomiskt perspektiv fördelaktigt, då ohälsa och skador p.g.a. arbetet minskar. En bra arbetsmiljö skapar vidare större engagemang och trivsel på arbetet.

För att förbättra våra medarbetares hälsa genom exempelvis träning och utveckling mot specifika mål arbetar vi med vår friskvårdssatsning Zengun Life. Zengun Life ska kunna hjälpa varje medarbetare till ökat välmående, genom både fysisk aktivitet och sett till den sociala aspekten.

På Zengun eftersträvas:

  • Att ge den anställde möjligheten till variation i arbetet.
  • Att förhållandena på arbetsplatsen ger den anställde möjligheter till utveckling på både det personliga och det yrkesmässiga planet.
  • Att man som arbetstagare får medverka vid utformningen av sin arbetssituation och i förändrings- och utvecklingsarbete som rör det egna arbetet.
  • Att anställda ska kunna kombinera arbetslivet med familjeliv och fritid.

Ledningssystem arbetsmiljö

Zengun har som policy att vidhålla en ISO 45001-certifiering för att säkerställa ett kontinuerligt och systematiskt arbetssätt avseende arbetsmiljö.